มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

ผลการใช้สื่อประสมที่ใช้หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วนิดา เสลานอก (2553)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ได้ทำการวิจัยเรื่องผลการใช้สื่อประสมที่ใช้หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 120  คน  ผลการวิจัยพบว่าสื่อประสมใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 77.01/78.21 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 75/75 และผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อประสมใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการเรียนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วนิดา เสลานอก.  (2553). ผลการใช้สื่อประสมที่ใช้หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ (ประธานกรรมการ) และ ผศ.สุเทพ อ่อนระดับ (กรรมการ).

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อประสมที่ใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนโดยใช้สื่อประสมที่ใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกับการสอนโดยวิธีปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จำนวน 120 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และแบ่งกลุ่มสำหรับหาประสิทธิภาพสื่อประสมจำนวน 40 คน และกลุ่มทดลอง 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้สื่อประสมใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติ กลุ่มละ 40 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อประสมใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. สื่อประสมใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 77.01/78.21 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 75/75 
2. ผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อประสมใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการเรียนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,341,573 ครั้ง