มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องผลการใช้นิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่ม สำหรับฝึกความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ภัคพิสุทธิ์ คร่ำกระโทก. (2553)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ได้ทำการวิจัยเรื่องผลการใช้นิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่ม สำหรับฝึกความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 30 คน  ผลการวิจัยพบว่านิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.12/84.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 และความพร้อมด้านการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง หลังการใช้นิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มสูงขึ้นกว่าก่อนใช้นิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มสำหรับฝึกความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภัคพิสุทธิ์ คร่ำกระโทก.  (2553). ผลการใช้นิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่ม สำหรับฝึกความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา).  นครราชสีมา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.ประมุข กอปรสิริพัฒน์ (ประธานกรรมการ) และ ผศ.สุเทพ อ่อนระยับ (กรรมการ). 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มสำหรับฝึกความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) ศึกษาความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการฝึกความพร้อม หลังจากการใช้นิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมก้บเทคนิคการแบ่งกลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการใช้ค่าสถิติที (t-test)   
ผลการศึกษา  พบว่า  
1. นิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.12/84.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80                                                                            
2. ความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร หลังการใช้นิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มสูงขึ้นกว่าก่อนใช้นิทานประกอบภาพชุดสื่อกระดานแม่เหล็กร่วมกับเทคนิคการแบ่งกลุ่มสำหรับฝึกความพร้อมด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 9,119,932 ครั้ง