มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ฉลวย ม่วงพรวน. (2555).  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม. กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มจากนักศึกษาระดั้บประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ทั้งหมด 8 สาขาวิชา  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เรียกว่า SPPSE Model มี 5 ขั้นตอน คือ การสำรวจพฤติกรรมการอ่าน (S) การเตรียมผู้เรียน (P) การวางแผน (P) การอ่านด้วยตนเอง (S) และการประเมินการอ่าน (E) ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า 1) คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการเรียนด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และ 3) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน โดยคะแนนความเข้าใจในการอ่านและการใช้กิจกรรมการรู้คิดครั้งที่ 2-10 สูงกว่าคะแนนการอ่านครั้งที่ 1 คะแนนการอ่านครั้งที่ 10 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ฉลวย ม่วงพรวน. (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ด. (หลักสูตรและการสอน).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์, รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี และดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการผ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และเพื่อประเมินรูปแบบที่สร้างขึ้น ประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ คุณลักษณะด้านการเรียนด้วยตนเองและพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 การศึกษาบริบทปัญหาพื้นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนด้วยตนเองและรูปแบบการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการรู้คิด สังเคราะห์ได้รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมรู้คิดในการอ่าน ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบด้วยการวิจัยและพัฒนา นำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มจากนักศึกษาระดั้บประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ทั้งหมด 8 สาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คือ 1) ผู้สอนฝึกกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านก่อนเรียน ใช้เวลา 6 สัปดาห์ 2) ผู้เรียนเลือกเรื่องอ่านด้วยตนเอง นอกเวลา พร้อมบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ 1 เรื่อง รวม 10 เรื่อง ใช้เวลา 10 สัปดาห์ 3) ผู้สอนประเมินผลการอ่านจากบันทึกการอ่าน รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง 16 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ 1) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 2) แบบวัดคุณลักษณะด้านการเรียนด้วยตนเอง 3) แบบสัมภาษณ์การสันทนากลุ่มผู้เรียนหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การคำนวณค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เรียกว่า SPPSE Model มี 5 ขั้นตอน คือ การสำรวจพฤติกรรมการอ่าน (S) การเตรียมผู้เรียน (P) การวางแผน (P) การอ่านด้วยตนเอง (S) และการประเมินการอ่าน (E) ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า 1) คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการเรียนด้วยตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และ 3) ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่าน โดยคะแนนความเข้าใจในการอ่านและการใช้กิจกรรมการรู้คิดครั้งที่ 2-10 สูงกว่าคะแนนการอ่านครั้งที่ 1 คะแนนการอ่านครั้งที่ 10 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,684,353 ครั้ง