มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สุวิมล สพฤกษ์ศรี. (2554). นักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ    มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1ห้องเรียน จำนวน 36 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ คือ พฤติกรรมด้านบวกของนักเรียนจากระดับปานกลางได้พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุดและพฤติกรรมด้านลบของนักเรียนลดลงจากระดับปานกลางเป็นระดับน้อยที่สุด นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลำดับ


สุวิมล สพฤกษ์ศรี. (2554). การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ศศ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ, รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ และผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์.


            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน-หลัง (One Group Pretest-Posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการทางความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบทักษะการอ่านวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1ห้องเรียน จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านวิเคราะห์ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการศึกษาพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-testแบบ Dependentและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

            ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์ คือ พฤติกรรมด้านบวกของนักเรียนจากระดับปานกลางได้พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุดและพฤติกรรมด้านลบของนักเรียนลดลงจากระดับปานกลางเป็นระดับน้อยที่สุด นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ตามลำดับ

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,367 ครั้ง