มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

เรื่องการพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมจากเรื่องเล่าพื้นบ้านภาคใต้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พัชราวดี อักษรพิมพ์. (2554). นักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมจากเรื่องเล่าพื้นบ้านภาคใต้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2วิชาเอกภาษาอังกฤษ สายศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554 จำนวน 25 คน  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 77.07/76.26 ซึ่งถือเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังศึกษาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมสูงกว่าความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนศึกษาจากสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักทางจริยธรรมเพิ่มขึ้นหลังศึกษาจากสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความคิดเห็นที่ดีต่อสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมจากเรื่องเล่าพื้นบ้านภาคใต้ทั้ง 10 บท ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น


พัชราวดี อักษรพิมพ์. (2554). การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมจากเรื่องเล่าพื้นบ้านภาคใต้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. วิทยานิพนธ์ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บำรุง โตรัตน์, ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน์ และรศ.วัฒนา เกาศัลย์.


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรม เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ ความตระหนักทางจริยธรรมของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้สื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมและศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความเหมาะสมของสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2วิชาเอกภาษาอังกฤษ สายศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรม จำนวน 10 บท แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน แบบประเมินความตระหนักทางจริยธรรมก่อนและหลังเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น การดำเนินการทดลองใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ ความตระหนักทางจริยธรรมของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้สื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรม ใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมจากเรื่องเล่าพื้นบ้านภาคใต้ ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อความเหมาะสมของสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรม

            ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 77.07/76.26 ซึ่งถือเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังศึกษาสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมสูงกว่าความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนศึกษาจากสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักทางจริยธรรมเพิ่มขึ้นหลังศึกษาจากสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความคิดเห็นที่ดีต่อสื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นสาระทางจริยธรรมจากเรื่องเล่าพื้นบ้านภาคใต้ทั้ง 10 บท ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

แนะนำเมื่อ 11พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,289 ครั้ง