มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการ์ตูนเพื่อเสริมทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เอกภพ ไชยยา. (2555). นักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการ์ตูนเพื่อเสริมทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 466222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 กลุ่ม ได้มาจำนวน 30 คน  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านนอกเวลาฯ มีค่าเท่ากับ 75.66/79.08 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75 กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  มีความคิดเห็นที่ดีมากต่อสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และมีเจตคติทางการอ่านต่อการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 


เอกภพ ไชยยา. (2555). การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการ์ตูนเพื่อเสริมทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.บำรุง โตรัตน์, ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน์ และ รศ.วัฒนา เกาศัลย์.

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาฯ เพื่อศึกษาความสามารถทางการอ่านของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาฯ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาฯ และเพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาฯ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 466222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 กลุ่ม ได้มาจำนวน 30 คน ทำการทดลองโดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการ์ตูน จำนวน 5 บท ใช้เวลาในการเรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 คาบเรียน โดยนักศึกษาใช้เวลาเรียนบทเรียนละ 1 คาบ รวมทั้งสิ้น 5 คาบเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)สื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาฯ 2)แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านบทอ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ 3)แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาฯ และ 4)แบบวัดเจตคติทางการอ่านของนักศึกษาที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการ์ตูน และเพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลา ประเภทการ์ตูน และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการ์ตูนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านนอกเวลาฯ มีค่าเท่ากับ 75.66/79.08 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 75/75 กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  มีความคิดเห็นที่ดีมากต่อสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และมีเจตคติทางการอ่านต่อการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 


แนะนำเมื่อ 08พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,573 ครั้ง