มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล

อุบลรัตน์ อ้วมด้วง. (2555). นักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ENL 1002) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน  ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มีค่าเท่ากับ 82.48/81.83 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

อุบลรัตน์ อ้วมด้วง. (2555). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และ อ.ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ENL 1002) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 8 บท แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความเหมาะสมของแบบฝึกหัดเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพทั้ง 8 บท ดำเนินการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 16 คาบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มีค่าเท่ากับ 82.48/81.83 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ นักศึกษามีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ


แนะนำเมื่อ 08พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,473 ครั้ง