มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาแบบฝึกการอ่านบทอ่านธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

อังชรินทร์ เด็ดดวง. (2555). นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการอ่านบทอ่านธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย ได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน 1 ห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงได้นักศึกษาจำนวน 30 คน   ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่านบทอ่านธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทมีค่า 84.99/85.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และอยู่ในระดับดีมาก ความสามารถในการอ่านบทอ่านธุรกิจของนักศึกษาหลังการทำแบบฝึกอ่านสูงกว่าก่อนการทำแบบฝึกอ่านอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกอ่านบทอ่านธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทอยู่ในระดับดีมากทุกบท 


อังชรินทร์ เด็ดดวง. (2555). การพัฒนาแบบฝึกการอ่านบทอ่านธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์, รศ.วัฒนา เกาศัลย์ และรศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์.

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่านบทธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านบทอ่านธุรกิจของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้แบบฝึกอ่าน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย ได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน 1 ห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงได้นักศึกษาจำนวน 30 คน โดยให้นักศึกษาเรียนด้วยแบบฝึกอ่านบทอ่านธุรกิจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 8 บท ใช้เวลาในการทดลองบทละ 2 คาบเรียน รวม 16 คาบเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบฝึกอ่านบทอ่านธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท 2) แบบทดสอบความสามารถในการอ่านบทอ่านธุรกิจ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกอ่านบทอ่านธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาท สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ t-test แบบจับคู่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่านบทอ่านธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทมีค่า 84.99/85.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และอยู่ในระดับดีมาก ความสามารถในการอ่านบทอ่านธุรกิจของนักศึกษาหลังการทำแบบฝึกอ่านสูงกว่าก่อนการทำแบบฝึกอ่านอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อแบบฝึกอ่านบทอ่านธุรกิจด้วยกลวิธีการอ่านแบบแลกเปลี่ยนบทบาทอยู่ในระดับดีมากทุกบท แนะนำเมื่อ 08พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 10,144,418 ครั้ง