มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่เน้นเนื้อหาด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ

กัญญาพัฒน์ มามาตร. (2555).  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่เน้นเนื้อหาด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองพลับ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองพลัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน  ผลการวิจัย  พบว่า  สื่อเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่เน้นเนื้อหาด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความรู้ด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความเห็นที่ดีต่อสื่อเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่เน้นเนื้อหาด้านความปลอดภัยจากธรรมชาติ 


กัญญาพัฒน์ มามาตร. (2555).  การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่เน้นเนื้อหาด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองพลับ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.  วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : : ผศ.ดร.บำรุง โตรัตน์, ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน์, รศ.วัฒนา เกาศัลย์.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อเสริมทักษะการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่เน้นเนื้อหาด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านความปลอดภัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองพลับ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังใช้สื่อเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติของนักเรียน ก่อนและหลังใช้สื่อ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อที่สร้างขึ้น 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองพลัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ที่ได้จากการเลือกโดยเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 1)สื่อเสริมทักษะการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่เน้นเนื้อหาด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ จำนวน 4 หน่วย (12 บทเรียน) 2)แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง 3)แบบทดสอบวัดความรู้ด้านความปลอดภัย และ 4)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อที่สร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t-test แบบจับคู่เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเรียน โดยใช้สื่อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อ
ผลการวิจัย  พบว่า  สื่อเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่เน้นเนื้อหาด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความรู้ด้านความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความเห็นที่ดีต่อสื่อเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการที่เน้นเนื้อหาด้านความปลอดภัยจากธรรมชาติ 


แนะนำเมื่อ 08พ.ค. 58
0ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,999,763 ครั้ง