มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ผลการใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีต่อความคิดรวบ ยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือของเด็กวัยอนุบาล

สุภัทรา คงเรือง (2538) นิสิตปริญญาโท  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ทำการวิจัยเรื่องผลการใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีต่อความคิดรวบ ยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือของเด็กวัยอนุบาล  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอายุ   5 - 6 ปี จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน นักเรียนกลุ่มทดลอง เรียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และนักเรียนกลุ่มควบคุม เรียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

สุภัทรา คงเรือง.  (2538).  ผลการใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ ที่มีต่อความคิดรวบ ยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือของเด็กวัยอนุบาล. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:  ผศ.ดร.บุษบง ตันติวงศ์.

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติที่มีต่อความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือ ของเด็กวัยอนุบาล ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการอ่าน ตัวแปรตาม คือ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือในด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้หนังสือ ตัวอักษรเครื่องหมายวรรคตอน และการใช้สิ่งชี้แนะในการคาดคะเนและการตรวจสอบการคาดคะเน ตัวอย่างประชากร ประกอบด้วย นักเรียนอายุ 5 - 6 ปี จำนวน 30  คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน นักเรียนกลุ่มทดลอง เรียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ และนักเรียนกลุ่มควบคุม เรียนโดยใช้ กิจกรรมการอ่านแบบปกติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่าที 

 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือและหนังสือสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

แนะนำเมื่อ 09ก.ย. 55
1ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ชื่นชอบมากเลยค่ะ

08:41:08 | 11 ส.ค. 56
chawawigran

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 8,807,010 ครั้ง