แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

ข่าวสาร

ผลการตัดสินผลงานการประกวดสื่อเพื่อเด็ก LD

โค้งสุดท้ายของการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ
ในโครงการ “สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD”

***************************************************
ภาพบนเวทีเสวนา


ครั้งแรกในประเทศไทย...ที่มีการประกวดผลงานสื่ออ่านสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) ขึ้น โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา มีคุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

วันนี้ (19 ธันวาคม 2555) ได้เข้ามาถึงโค้งสุดท้ายของการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะ5, ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมโล่รางวัลและของที่ระลึก  

ผลการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 1 ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางสุพรรณี อ่อนจาก โรงเรียน   วัดลานบุญ , นางเชาวนี ติยะบุตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับรางวัลชมเชย, นางรัตชนก พูลสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว ได้รับเกียรติบัตรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ส่วนช่วงชั้นที่ 2 นางเครือวัน ทรัพย์สมบูรณ์ และนางสาววันวิสา กระศิริ โรงเรียนสามเสนนอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2, นางสาวแก้วกาญจน์ คำมะนาง และนางสาวดารินทร์   สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3, นางสาวกรกช เจริญสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

คุณสุพรรณี อ่อนจาก

นางสุพรรณี อ่อนจาก โรงเรียน   วัดลานบุญ

 

นางเครือวัน ทรัพย์สมบูรณ์ และนางสาววันวิสา กระศิริ โรงเรียนสามเสนนอก ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2


นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการในครั้งนี้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ กล่าวว่า การที่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและองค์กรเครือข่าย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และ นิตยสาร Mother&Care ร่วมกันดำเนินโครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities :LD)  ขึ้นนั้น
เพราะมีพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้  หากพ่อแม่ ตลอดจนครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ จะทำให้สามารถช่วยเหลือเด็กได้ และยิ่งได้ผลเร็วขึ้นหากเด็กได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีสื่อที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาที่เข้าถึงได้”   จึงเป็นที่มาที่ไปของการจัดประกวดในครั้งนี้  โดยมีการแบ่งประเภทสื่อที่ส่งเข้าประกวดเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1   (ป.1 - ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)  มีการคัดกรองผลงานรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ ทั้งที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อสำหรับเด็กและนักวิชาการที่ทำงานด้านเด็ก LD โดยตรง  


นางสุดใจ กล่าวต่อว่า โดยภาพรวมของการจัดประกวดครั้งแรกนี้ มีผลงานส่งเข้าร่วมจากทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จากหลายหน่วยงาน นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการจุดประกายให้สังคมหันมาผลิตสื่ออ่านที่มีคุณภาพเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์หนังสือ และสื่ออ่านที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้การอ่านไปสู่การสร้างสุขในชีวิต และนำศักยภาพที่สำคัญของการอ่านสร้างความสุขเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป
    
    ได้ทราบภาพรวมของโครงการสื่ออ่านสร้างสุขไปแล้ว มาที่สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนั่นคือ สิ่งสำคัญของการสร้างสรรค์สื่ออ่านที่ดีนั้นเป็นอย่างไร อาจารย์ชีวัน วิสาสะ ซึ่งเป็นทั้ง นักเขียน นักเล่านิทาน และผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็ก กล่าวถึง  "หัวใจของการสร้างสรรค์หนังสือฯ"  ไว้อย่างน่าสนใจว่า


“จุดมุ่งหมายของการสร้างหนังสือและสื่อเพื่อเด็ก คือ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและแก้ไขข้อบกพร่อง แต่ด้วยความตั้งใจ ปรารถนาดีของผู้ใหญ่มักจะสร้างสื่อที่มุ่ง "สอน" มากเกินไปโดยอาจลืมคิดถึง "การเรียนรู้" ของเด็ก ซึ่งต้องเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กที่มีทั้งนิสัยบางอย่างเหมือนกันหรือจริตที่แตกต่างกัน หากผู้สร้างสื่อมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวและดึง "หัวใจของความเป็นเด็ก" ออกมาใช้ ก็สามารถสร้างสรรค์หนังสือและสื่อเพื่อพัฒนาและเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กได้อย่างมีชีวิตชีวาเหมาะกับเด็กทุกคนอย่างแท้จริง”

สุดท้ายนี้ ได้ทราบถึงหัวใจของการสร้างสรรค์หนังสือแล้ว อีกด้านหนึ่งจะเป็นแง่มุมดีๆ ที่ทำให้เรา                   ได้ทราบว่าความสำคัญของสื่ออ่านนั้น สามารถสร้างสุขให้เด็ก LD ได้อย่างไร จาก ผศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์       แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก LD ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย


 “การที่เด็กได้อ่านหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับความสนใจตามวัย ความยาวพอเหมาะ การนำเสนอมีรูปแบบน่าติดตาม ทำให้เด็กสนุก เข้าใจเนื้อหา และสามารถอ่านได้เองจนจบ  เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจที่      ทำได้สำเร็จ เพลิดเพลิน และจดจ่อมีสมาธิ ได้สะสมความรู้ และคุณธรรมจากเนื้อเรื่อง เกิดความคิดสร้างสรรค์จินตนาการขณะที่อ่าน รวมทั้งเรียนรู้การมีความสุขด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการเล่นเกม  ซื้อวัตถุ หรือเรียกร้องความสนใจจากคนภายนอก  เมื่อเด็กมีความสุขจากการอ่าน เด็กจะอ่านมากขึ้น การพัฒนาทางปัญญาก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย”
 
จากความคิดเห็นเบื้องต้นของผู้ค่ำหวอดในแวดวงการทำงานด้านเด็กแถวหน้าของประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ครู พ่อแม่ และคนที่อยู่รอบข้าง ล้วนแต่มีความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ แน่นอนว่า “สื่ออ่าน” ที่ดี ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยกระตุ้น และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสร้างสุขให้กับเด็กในการเรียนรู้ ให้กับเด็ก LD ได้เป็นอย่างดี...เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว..คุณเลือกสื่อการอ่านที่เหมาะสมกับเด็กแล้วหรือยัง???

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.happyreading.in.th , www.motherandcare.in.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2241-8000 ต่อ 327

แนะนำเมื่อ 21ธ.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,434 ครั้ง