แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดที่อาจารย์เข้าร่วมมากที่สุด คือกิจกรรมงานออกร้านจำหน่ายหนังสือประจำปีที่ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดมากที่สุด ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การอ่านและการเขียน คำไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

ผลการวิจัย พบว่า ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีคุณภาพจากด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้ห้องสมุดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการใช้ห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นิสัยรักการอ่าน, การสนับสนุนด้านการอ่านของผู้ปกครอง, ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด, การสนับสนุนด้านการใช้ห้องสมุดของครู, และการเลียนแบบเพื่อนในการใช้ห้องสมุด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลของการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : สภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามความคิดเห็นของนักศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคลที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้ในการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคลมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : กรณีศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดการสอนจอลลี โฟนิคส์

ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนจอยลี โฟนิคส์ ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มีความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านเพื่อความเข้าใจไม่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรที่ร้อยละ 60 ให้ผ่านเกณฑ์การอ่านตามหลักสูตรได้...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการวิจัย พบว่า วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทำให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
1

งานวิจัย : ประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความ เข้าใจ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลวิจัยสรุปว่า ชุดพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีประสิทธิภาพสูง โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ให้สูงขึ้นได้...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า 1. การใช้กิจกรรมประกอบจังหวะทำให้นักเรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 5,041,368 ครั้ง