แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย​ : การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชนในด้าน การบริหาร สื่อสารนิเทศ วิธีการจัดหา การจัดเก็บ การให้บริการ และกิจกรรมด้านข้อมูลชุมชน ตลอดจนปัญหาในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย : กระบวนการสื่อสารในโครงการ "โรงเรียนรักการอ่าน" ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

คน ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการสื่อสารในการดำเนินงานโรงเรียนรักการอ่านประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นวางแผนงาน (2) ขั้นเปิดตัวจัดกิจกรรม (3) ขั้นประเมินผล และ (4) ขั้นทบทวนเพื่อพัฒนาแผนงาน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้เทคนิคการสอนโดยการสนร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการสอนด้วยการใช้เทคนิคการสอนโดยการสร้างผังโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ นิสัยในการเรียน แรงจูงใจในการอ่าน การสนับสนุนด้านการอ่านจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด การสนับสนุนด้านการอ่านของครู การรับสื่อและสิ่งพิมพ์ และการใช้เทคโนโลยี...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปใจความภาษาอังกฤษของพระนิสิต

ผลการวิจัยพบว่า พระนิสิตที่เรียนโดยการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือมีคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการเขียนสรุปใจความภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลวิจัยพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือประเภทการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย : กรณีศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนในหลักสูตรนานาชาติที่มีความสามารถในการอ่านต่ำกว่าอายุจริง

ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมเสริมการอ่านสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนคนที่ 1 และคนที่ 2 จากระดับ 23 ก่อนเข้าโปรแกรม ได้ถึงระดับที่ 26 แต่ผลการอ่านยังไม่ถึงเกณฑ์ในการสอบวัดระดับที่ 26 ซึ่งเป็นระดับเป้าหมาย เนื่องจากครบกำหนด 15 สัปดาห์ตามโปรแกรม...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาผลการใช้กลวิธีการเรียนรู้ทางภาษาที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทิ่ 5

ผลการวิจัยพบว่า หลังจากเรียนรู้ด้วยกลวิธีการเรียนรู้ทางภาษานักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและมีเจตคติต่อการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้

ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเพลงประกอบท่าทางสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ประสิทธิผลของการประเมินตามสภาพจริงในกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ภาษาไทยโดยวิธีธรรมชาติบูรณาการกับการประเมินตามสภาพจริงมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและมีความสามารถในการเขียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ก็พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาไทยในระดับมาก...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 1,850,060 ครั้ง