แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลของอินเตอร์เนตต่อการอ่านของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ผลวิจัยสรุปได้ว่า ถึงแม้การเรียนอ่านของนิสิตโดยอาศัยอินเตอร์เนตเป็นแหล่งฝึกฝนการอ่านเพิ่มเติมไม่ได้ส่งผลชัดเจนต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนิสิต อาทิ ด้านการจดจำและเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม แต่การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนตของนิสิตเพื่อการศึกษา เช่น เพื่อการค้นคว้าและการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษยังคงได้รับความสนใจจากนิสิต...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งบนกระดานเสวนาเว็บไซต์ พันทิป

จากการศึกษากลวิธีแสดงความคิดเห็นโต้แย้งพบว่า ผู้สนทนาในกระทู้มักเลือกใช้กลวิธีการให้เหตุผลเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในการโต้แย้ง เพราะทำให้ผู้สนทนาคนอื่นเข้าใจการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนที่สุด และจากการศึกษาการใช้กลวิธีในแต่ละประเด็นยังพบว่าถึงแม้ว่าผู้สนทนามิได้ใช้กลวิธีการให้เหตุผลมากเป็น...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : สำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์

ผลการศึกษาพบว่า สำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์ มีทั้งคำภาษาไทย และคำภาษาอังกฤษ สำนวนเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นคำเดี่ยว และกลุ่มคำ คำเดี่ยวแบ่งเป็นคำเดี่ยวพยางค์เดียว และคำเดี่ยวมากกว่าหนึ่งพยางค์ ส่วนกลุ่มคำแบ่งเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายเปลี่ยน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย​ : ลักษณะการใช้ภาษาเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่น : กรณีศึกษา “ข้อความสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการใช้ภาษาเขียนของนักเรียนมีลักษณะดังนี้ นักเรียนเขียนต่างไปจากมาตรฐานการเขียน ใช้ภาษาพูดในการเขียน ใช้ประโยคในลักษณะ คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยวและประโยคหลายประโยคในการเขียน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาลักษณะเด่นของนวนิยายยอดนิยมของสำนักพิมพ์แจ่มใส

ผลจากการศึกษานวนิยายยอดนิยมของสำนักพิมพ์แจ่มใสพบลักษณะเด่น 2 ด้าน คือ องค์ประกอบทางวรรณกรรม และองค์ประกอบทางการผลิต ในด้านองค์ประกอบของวรรณกรรมในส่วนของโครงเรื่องพบว่า มีการสร้างโครงเรื่องด้วยความขัดแย้งระหว่างตัวละคร, จากเหตุประจวบหรือเหตุบังเอิญ และการสร้างโครงเรื่องเชิงซ้อนแบบเชื่อมโยง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการศึกษาพบว่า 1. ได้แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ซึ่งสามารถส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนได้...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เมื่อนำคำตอบจาก ผู้ใช้บริการมาวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดคุณภาพบริการ ได้ปัจจัยจำนวน 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน ผู้ให้บริการ ปัจจัยด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึง และปัจจัยด้านการบริการ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ช่วงชั้นที่ 2

ผลการวิจัยพบว่า สารานุกรมไทยฯ เล่มที่ 1-31 มีทั้งหมด 314 เรื่อง เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับชั้นพบว่า มีจำนวนเรื่องที่สอดคล้องกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด 73 เรื่อง สอดคล้องกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด 81 เรื่อง และสอดคล้องกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 45 เรื่อง สำหรับคู่มือการใช้สารานุกรมฯ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ คำนำ วิธีการใช้ เนื้อหา และดรรชนี ในด้านความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อคู่มือนั้น...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย​ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผลวิจัยได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่านกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
2

งานวิจัย​ : ผลของการใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอาหรับ ที่มีต่อทักษะ การอ่านภาษาอาหรับของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีทักษะการอ่านภาษาอาหรับมากขึ้น หลังจากได้รับกิจกรรมการใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอาหรับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับกิจกรรมการใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอาหรับมีทักษะการอ่านภาษาอาหรับมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับกิจกรรมการใช้บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอาหรับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,514,023 ครั้ง