แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลวิจัยพบว่า 1. บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี มีประสิทธิภาพ 92.00/92.40...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่คุ้นเคย เพศ คำศัพท์ และความเข้าใจในการ อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ผลวิจัยพบว่าความแตกต่างของเพศและไม่มีผลต่อการความเข้าใจในการอ่านในหัวเรื่องที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย และความคุ้นเคยในหัวเรื่องไม่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่าน และพบว่า คำศัพท์มีความสัมพันธ์กันกับความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้ดีขึ้น ถ้านักศึกษารู้คำศัพท์ในเนื้อหานั้นๆ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลวิจัยพบว่า 1. เมื่อเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น โดยมีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของคะแนนก่อนและหลังเรียนอยู่ในระดับ.05 2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ ‘มาก’ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 50 และอยู่ในระดับดีมาก 2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการทดลอง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 50 และอยู่ในระดับดี...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟัง ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลวิจัยพบว่า 1. ความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการฟัง และ แบบประเมินตนเองด้านการฟังภาษาอังกฤษ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลของการใช้กลวิธีการตั้งคำถามผู้เขียนเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่1

ผลวิจัยพบว่า การใช้กลวิธีการตั้ง คำถามผู้เขียนสามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จากแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา และแบบบันทึกหลังการสอนของครู...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้แนวการสอนแบบอรรถฐานเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระหว่างก่อนและหลังการเรียนตามแนวการสอนแบบอรรถฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบบันทึกหลังการสอน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจตอ่ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติในระดับ มาก...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเสริมการอ่าน โดยใช้โปรแกรมการอ่านหนังสืออ่านนอกเวลา

ผลวิจัยพบว่า 1. กลุ่มทดลองที่ได้รับการเสริมการอ่าน โดยใช้โปรแกรมการอ่านหนังสืออ่านนอกเวลา ซึ่งจัดให้นักเรียนอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมการอ่าน มีพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการเสริมการอ่าน...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,295,764 ครั้ง