แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.95/85.14 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถอ่านคำและความสนใจในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากการใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่าน

ผลการวิจัยพบว่า หลังการสอนจากการใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่าน ความสามารถอ่านคำของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีมาก และสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความสนใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างยอยู่ในระดับมาก...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของอยู่ในระดับดี และหลังการสอนการอ่านแบบ DR-TA นักเรียนมีความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยสูงขึ้น...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : พัฒนาการในงานเขียนของวินทร์ เลียววาริณ

ผลจากการศึกษาพบว่า งานเขียนของวินทร์ เลียววานิช มีพัฒนาการทั้งทางด้านแนวคิดและกลวิธี โดยเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนใน 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 พ.ศ.2535-2538 ช่วงที่ 2 พ.ศ.2539-2547 และช่วงที่ 3 พ.ศ.2548-2550 ด้านแนวคิดพบว่า แนวคิดที่วินทร์ เลียววาริณนำเสนออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งสามช่วง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : สาระคำสอนในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดช่วงปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2547

เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า สาระคำสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดแบ่เงป็น 3 ประเภท คือ 1. สาระคำสอนด้านคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ ได้แก่ 2. สาระคำสอนด้านการเรียนรู้ทางสังคม และ 3. สาระคำสอนด้านความสำคัญของครอบครัว ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดที่อาจารย์เข้าร่วมมากที่สุด คือกิจกรรมงานออกร้านจำหน่ายหนังสือประจำปีที่ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดมากที่สุด ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การอ่านและการเขียน คำไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

ผลการวิจัย พบว่า ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีคุณภาพจากด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้ห้องสมุดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการใช้ห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นิสัยรักการอ่าน, การสนับสนุนด้านการอ่านของผู้ปกครอง, ลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด, การสนับสนุนด้านการใช้ห้องสมุดของครู, และการเลียนแบบเพื่อนในการใช้ห้องสมุด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลของการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : สภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตามความคิดเห็นของนักศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,510,610 ครั้ง