แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนกลุ่มกิจกรรมพิเศษระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแล้วความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา

ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนด้วยกลวิธีอภิปัญญา...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

คน ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทำให้นักเรียนมีความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. โครงงานของผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง คือ มีค่าเฉลี่ย 4.57 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคุณภาพโครงงานของนักเรียนในโครงงานที่ 2 สูงกว่าโครงงานที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การจัดกิจกรรมตามแนวคิดการสร้างความรู้นิยมเพื่อส่งเสริมทักษะและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองนักเรียนมีทักษะการอ่าน ความเข้าใจในการอ่าน และนิสัยรักการอ่านสูงขึ้น ในขณะเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะและนิสัยรักการอ่านทั้ง 7 ครั้ง อยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการวิจัยพบว่า 1.นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความสามารถในการอ่านด้านการตีความ และด้านการขยายความอยู่ในระดับปานกลาง 2. นักเรียนที่มีเพศต่างกัน และที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ต่างกัน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการวิจัยพบว่า 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอน มีประสิทธิภาพ 88.10/ 89.64 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝีกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.69/ 81.44 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง เกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี มีประสิทธิภาพ 81.00/ 83.22 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนสำเร็จรูปวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี มีประสิทธิภาพ 89.34/ 85.78 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการเขียนสะกดคำ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลวิจัยพบว่า 1. ชุดการเรียนด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ มีประสิทธิภาพ 82.00/83.83 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องการอ่านจับใจความ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,291,169 ครั้ง