แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
12ก.ค. 54
0

งานวิจัย : ความสามารถในการอ่านและการเขียนคำถูกอักขรวิธีของนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสามารถของนักเรียนทั้งในการอ่านคำถูกอักขรวิธี การเขียนคำถูกอักขรวิธีและความสามารถโดยรวมการอ่านคำกับการเขียนคำถูกอักขรวิธีอยู่ในระดับปานกลาง

อ่านต่อ
งานวิจัย
12ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านการรู้และเข้าใจทางภาษาตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับความเข้าใจในการอ่าน

การศึกษาครั้งนี้มีจุดหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านการรู้และเข้าใจทางภาษาในผลการคิด 6 แบบ คือแบบหน่วย แบบจำพวก แบบความสัมพันธ์ แบบระบบแบบการแปลงรูป และแบบการประยุกต์กับความเข้าใจในการอ่าน และศึกษาค่าน้ำหนักความสำคัญของสมรรถภาพสมองด้านการรู้และเข้าใจทางภาษา

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผลการวิจัยพบว่า 1. นิสัยส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 89.36/ 85.60 โดยหนังสือส่งเสริมการอ่านทุกเล่มที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.95/85.14 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถอ่านคำและความสนใจในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากการใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่าน

ผลการวิจัยพบว่า หลังการสอนจากการใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่าน ความสามารถอ่านคำของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีมาก และสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความสนใจในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างยอยู่ในระดับมาก...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของอยู่ในระดับดี และหลังการสอนการอ่านแบบ DR-TA นักเรียนมีความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยสูงขึ้น...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : พัฒนาการในงานเขียนของวินทร์ เลียววาริณ

ผลจากการศึกษาพบว่า งานเขียนของวินทร์ เลียววานิช มีพัฒนาการทั้งทางด้านแนวคิดและกลวิธี โดยเห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนใน 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 พ.ศ.2535-2538 ช่วงที่ 2 พ.ศ.2539-2547 และช่วงที่ 3 พ.ศ.2548-2550 ด้านแนวคิดพบว่า แนวคิดที่วินทร์ เลียววาริณนำเสนออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งสามช่วง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : สาระคำสอนในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดช่วงปี พ.ศ.2544-พ.ศ.2547

เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า สาระคำสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดแบ่เงป็น 3 ประเภท คือ 1. สาระคำสอนด้านคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ ได้แก่ 2. สาระคำสอนด้านการเรียนรู้ทางสังคม และ 3. สาระคำสอนด้านความสำคัญของครอบครัว ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดที่อาจารย์เข้าร่วมมากที่สุด คือกิจกรรมงานออกร้านจำหน่ายหนังสือประจำปีที่ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดมากที่สุด ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การอ่านและการเขียน คำไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

ผลการวิจัย พบว่า ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีคุณภาพจากด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,547,658 ครั้ง