แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2.

ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.36/ 89.44 2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เท่ากับ 0.6095...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านนิตยสารแนวไสยศาสตร์ของประชาชน

ผลการวิจัยพบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ระดับการศึกษามัธยมปลายถึงปริญญาตรี นับถือศาสนาพุทธ อาชีพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ผู้อ่านให้ความสนใจในเนื้อหาของนิตยสารประเภทเรื่องเล่าจากประสบการณ์มากที่สุด และเนื้อหาที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่อยู่เสมอ การให้ความรู้ใหม่มีผลต่อการอ่านอยู่ในระดับมาก...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการอ่านนิตยสารสตรีของผู้อ่านในกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า 1 ผู้อ่านมีความสนใจในการอ่านแตกต่างกันตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างกันตามเพศและอายุ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : วัยรุ่นกับการเปิดรับนิตยสารภาพยนตร์.

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรของวัยรุ่น ปัจจัยในด้านการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านเนื้อหาของนิตยสารภาพยนตร์ในระดับที่แตกต่างกัน มีผลทำให้พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารภาพยนตร์ของวัยรุ่นแตกต่างกัน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อหน้าบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวัน

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดกับการนำเสนอเรื่องราวของผู้อยู่เบื้องหลังประเด็นผลงานต่างๆ ทั้งวงการเพลง วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ รูปแบบการนำเสนอบทความหรืองานเขียนที่มีขึ้นพิเศษที่มีขึ้นเฉพาะบางวัน เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงที่มีกระแสนิยมใหม่ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในสังคม ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมของวัยรุ่นในการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวสืบสวน

ผลวิจัยพบว่า นักเรียนนิยมอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวสืบสวนเรื่องโคนันยอดนักสืบจิ๋วมากที่สุด โดยภาพยนตร์การ์ตูนตัวอย่างมีผลกระตุ้นให้เกิดความต้องการอ่านได้มาก ส่วนเรื่องคินดะอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาและเรื่องโรงเรียนนักสืบคิว...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์จริยธรรมและกลวิธีนำเสนอจริยธรรมในวรรณกรรมคัดสรรจากหนังสือเรียนสาระ การเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา 4-6

ผลการศึกษาพบว่า ในวรรณกรรมคัดสรรมีจริยธรรม 11 ประการ จากจริยธรรม 13 ประการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีในหนังสือเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ จริยธรรมด้านความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที ความใฝ่รู้ ความอดทน ความขยัน ความเสียสละ ความสามัคคี...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์. การค้นคว้าแบบอิสระ (ประถมศึกษา)

ผลการวิจัยพบว่า แผนการเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้ระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุด 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ โดยเข้าใช้ตามตารางเวลาที่จัดให้ วัตถุประสงค์ในการอ่านส่วนใหญ่อ่านเพื่อความบันเทิงและใช้ทรัพยากรประเภทหนังสืออ่านนอกเวลามากที่สุด ด้านความต้องการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่วนใหญ่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโดยครูประจำชั้น และมีความต้องการกิจกรรมประเภทนิทรรศการมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมแนะนำหนังสือ และจัดทำบรรณานุกรม...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิิจัย : การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแปลไทยของเครือเนชั่นกรุ๊ประหว่างปี พ.ศ.2541-2549

ผลการวิจัยพบว่า การ์ตูนประเภทแนวบู๊มีมากที่สุด แต่ไม่พบการ์ตูนแนวลามก การ์ตูนส่วนใหญ่มีเนื้อหาเป็นคุณธรรม จริยธรรม (88.3%) เมื่อจำแนกเนื้อหาตามความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม พบว่า ด้านการแต่งกายตามสมัยมีมากที่สุด (87.0%) ด้านวัฒนธรรมการดื่มชาพบน้อยมาก (2.6%) และหากจำแนกตามความรู้ด้านกีฬา พบว่า การ์ตูนที่มีความรู้ด้านกีฬามีมากที่สุด (29.9%) รองลงมาคือการ์ตูนที่มีการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม (31.5%) และการ์ตูนแสดงการกระทำที่โหดร้ายทารุณ (48.4%)...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,215,066 ครั้ง