แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
08ส.ค. 54
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการสร้างผังการโยงความสัมพันธ์ ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม และการใช้เทคนิคการสร้างผังการโยง ความสัมพันธ์ความหมายรูปแบบมุมควบคู่กับการวางเ

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับการใช้เทคนิคการสร้างผังการโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุงควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นกลุ่ม 2. นักเรียนมีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น หลังจากได้รับการใช้เทคนิคการสร้างผังการโยงความสัมพันธ์ความหมายรูปแมงมุมควบคู่กับการวางเงื่อนไขเป็นรายบุคคล

อ่านต่อ
งานวิจัย
08ส.ค. 54
0

งานวิจัย : ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพฤติกรรมทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการเรียนแบบร่วมมืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมต่างๆ ในด้านการร่วมมือในการเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อยู่ในระดับดี พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือในการเรียนมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ ส่วนพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานกลุ่มก็ปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0-14.29...

อ่านต่อ
งานวิจัย
08ส.ค. 54
0

งานวิจัย : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวเหนือในเรื่องสั้นของมาลา คำจันทร์

ผลการศึกษาพบว่าเรื่องสั้นของมาลา คำจันทร์ สะท้อนภาพวิถีชีวิตของชาวเหนือ 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีภาพสะท้อนสภาพชีวิตความเป็นอยู่อาชีพ ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ 2. ด้านวัฒนธรรม มีภาพสะท้อนความเชื่อ ประเพณี การแต่งกาย ภาษา วรรณกรรม เครื่องดนตรี เพลงพื้นบ้าน การละเล่น ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
08ส.ค. 54
0

งานวิจัย : วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2530-2544

ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมสำหรับเด็กมีลักษณะเด่นด้านแนวคิด 3 ประการ ประการที่ 1 ได้แก่ แนวคิดด้านคุณธรรม ประการที่ 2 ได้แก่ แนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และประการที่ 3 ได้แก่ แนวคิดด้านความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี ส่วนลักษณะเด่นด้านวัจนลีลา พบว่า มีวิธีการตั้งชื่อตัวละครเอกให้จดจำง่าย มีการใช้คำที่แสดงจินตภาพแจ่มแจ้ง มีการซ้ำคำที่ช่วยย้ำน้ำหนัก

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ส.ค. 54
0

งานวิจัย : ตัวละครรักร่วมเพศหญิงในนวนิยายไทย

ผลการศึกษา พบว่า ตัวละครจำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ตัวละครที่มีบทบาทเป็น “ทอม” “ดี้” และ ตัวละครที่สับสนกับบทบาททงเพศของตนเอง ผู้เขียนใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของตัวละครขึ้นอย่างสมจริง ซึ่งได้แก่ ภูมิหลังของตัวละคร บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมรักร่วมเพศ และแนวคิดเกี่ยวกับความรักเพศเดียวกัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ส.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาเนื้อหาและแนวคิดของวรรณกรรมเยาวชนประเภทบันเทิงคดีในปี พ.ศ. 2547

2547 ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาของวรรณกรรมเยาวชนประเภทบันเทิงคดี ปี พ.ศ. 2547 มี 5 ประเด็น คือ 1.เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตท้องถิ่นกล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวนาและชาวเลในภาคใต้ 2.เนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมกล่าวถึงประเพณีท้องถิ่นภาคใต้และภาคเหนือ การละเล่นของเด็กล้านนาในอดีต 3. เนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนกล่าวถึงปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความรักความอบอุ่น การเลี้ยงดู และการคบเพื่อนที่ไม่ดี ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ส.ค. 54
0

งานวิจัย : ภาพลักษณ์ผู้หญิงในเรื่องสั้นของศรีดาวเรือง

เรื่อง ผลการศึกษาพบว่าศรีดาวเรืองเสนอภาพลักษณ์ผู้หญิงไว้ 4 ด้าน คือภาพลักษณ์ด้านกายภาพ ภาพลักษณ์ด้านลักษณะนิสัย-อารมณ์ ภาพลักษณ์ด้านสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตและภาพลักษณ์ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ศรีดาวเรืองพยายามเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงให้เป็นลักษณะของ “ผู้หญิงก้าวหน้า” ที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกับ “ผู้หญิงทั่วไป” ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ศรีดาวเรืองนำเสนอเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่านในช่วงเหตุการณ์การปกครองของประเทศไทยช่วง 6 ตุลาคม 2519 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ส.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้เอกสารจริงในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น หลังการใช้เอกสารจริง 2. นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีต่อการใช้เอกสารจริงในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ส.ค. 54
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป การ์ตูนกับการสอนตามคู่มือครู

ผลการศึกษาพบว่า 1. ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อ่านต่อ
งานวิจัย
02ส.ค. 54
0

งานวิจัย : ภาพสะท้อนสังคมกรุงเทพฯ จากเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดชิงรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนระหว่างปี พ.ศ. 2536-2545

ผลการศึกษาพบว่ามีภาพสะท้อนสังคมกรุงเทพฯ 12 ด้าน คือ 1. ด้านจริยธรรม คนกรุงเทพฯ ขาดจริยธรรมมากขึ้น 2. ด้านเทคโนโลยี หากใช้เทคโนโลยีมากเกินไปก็จะทำให้แรงงานมนุษย์ด้อยความสำคัญลง 3. ด้านค่านิยม คนกรุงเทพฯ รับค่านิยมจากตะวันตก และยึดติดกับวัตถุนิยม 4. ด้านครอบครัว ปัญหาครอบครัวต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการหย่าร้าง...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 5,041,371 ครั้ง