แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาการเรียนรู้การอ่านจับใจความบทร้อยกรองภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการกลุ่มที่ใช้แผนผังความรู้

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 43.50 และหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.70 ซึ่งการพัฒนาการอ่านจับใจความบทร้อยกรองภาษาไทยด้วยกระบวนการกลุ่มโดยใช้แผนผังความคิด ช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจัดระบบความคิดด้วยตนเองได้ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการการอ่านจับใจความบทร้อยกรองภาษาไทยดีขึ้น...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การสร้างแบบฝึกอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหอวัง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.75/81.66 และผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของกลุ่มตัวอย่างหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกอ่านจับใจความสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกอ่านจับใจความอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค 9 คำถาม

ผลการศึกษาพบว่า 1. ได้แผนการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิค 9 คำถาม จำนวน 10 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง 2. หลังจากเรียนโดยใช้เทคนิค 9 คำถาม นักเรียนมีความสามารถทางการอ่านจับใจความสำคัญมีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนหลังผ่านเกณฑ์...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : ความถูกต้องเที่ยงธรรมของข่าวในทัศนะของแหล่งข่าว

งานวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความคิดเห็นของแหล่งข่าวในเรื่องความถูกต้องเที่ยงธรรม สำหรับแหล่งข่าวที่เคยมีประสบการณ์ในการให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวนั้น พบว่า แหล่งข่าวอาชญากรรมมีความเห็นว่าเนื้อหาที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ส่วนแหล่งข่าวที่เหลือมีความเห็นว่าส่วนใหญ่ถูกต้อง และมักพบความผิดพลาดซึ่งมีตั้งแต่ระดับเล็กๆ น้อยๆ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนระดับ อนุบาล 2

ผลการศึกษาพบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนมีความพร้อมในการอ่านเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : พฤติกรรมการเปิดรับ ความสนใจ และการใช้ประโยชน์ นิตยสารทีวีพูลของวัยรุ่นหญิง

ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะประชากรวัยรุ่นหญิงที่เปิดรับนิตยสารทีวีพูล พบว่า วัยรุ่นหญิงที่ศึกษาชั้นปีที่ 2 และรายได้ครอบครัวของวัยรุ่นหญิง 15,001-20,000 บาท มีการใช้ประโยชน์นิตยสารทีวีพูลมากที่สุด 2. พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารทีวีพูลของวัยรุ่นหญิง พบว่า กลุ่มวัยรุ่นหญิงใช้เวลาในการอ่านนิตยสาร 1 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งใน 3 เดือนที่ผ่านมา อ่านนิตยสารมากกว่า 8 ฉบับ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้กิจกรรมก่อนการอ่านในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) ชั้นปีที่ 2

ผลวิจัยพบว่า การใช้กิจกรรมก่อนการอ่านในการจัดการเรียนรู้ ทำให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีระดับของแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมาก และหลังการทดลองนักศึกษามีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยวิธี MIA

ผลวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดยวิธี MIA มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การใช้เอกสารจริงที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลวิจัยพบว่า หลังการใช้เอกสารจริงในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการใช้เอกสารจริงที่เน้นสื่อในชีวิตประจาวันใน การเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 54
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับบทเรียนสำเร็จรูปในการสอนซ่อมเสริมที่มีผลต่อความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนซ่อมเสริมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่เรียนซ่อมเสริมจากบทเรียนสำเร็จรูปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,014,707 ครั้ง