แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
02ส.ค. 54
0

งานวิจัย : ภาษาในวรรณกรรมของปราบดา หยุ่น

ผลการศึกษาพบว่า ภาษาในวรรณกรรมของปราบดา หยุ่นมีลักษณะดังนี้ การใช้คำมี 7 ลักษณะ คือ ใช้คำเดิมในความหมายเดิม มีคำซ้ำ คำสัมผัส คำสลับที่ คำพ้องเสียง คำหลายความหมาย คำผวน คำตรงข้าม คำภาษาปาก คำสแลง คำมีระดับคำโบราณ ใช้คำเดิมในความหมายใหม่ ใช้คำสร้างใหม่ มีคำประสม คำซ้อนความหมาย คำศัพท์บัญญัติใหม่ ใช้การหลากคำ ใช้คำภาษาต่างประเทศ ใช้คำลักษณนามแบบใหม่ และใช้คำบรรยายความ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
02ส.ค. 54
0

งานวิจัย : กระบวนทัศน์ความยากจน : ภาพสะท้อนที่ปรากฎในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย

ผลการศึกษาพบว่า ในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย ปรากฎภาพสะท้อนลักษณะของความยากจน 4 มิติ ดังนี้ 1. จนทรัพย์สิน สะท้อนให้เห็นถึงภาวะอัตคัดคัดสนและขาดแคลนวัตถุปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 2. จนโอกาส สะท้อนให้เห็นถึงการไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ บริการสังคม ตลอดจนทรัพยากร ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : ภาพสะท้อนชีวิตชาวอีสานในบันเทิงคดีของ ลาว คำหอม

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ “ภาพสะท้อนชีวิตชาวอีสานในบันเทิงคดีของ ลาว คำหอม” ผลการศึกษาพบว่า บันเทิงคดีของลาว คำหอม สะท้อนภาพชีวิตของชาวอีสาน5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชาวอีสานประสบกับปัญหาความยากจน ปัญหาการไร้ที่ดินทำกิน ปัญหาภาวะหนี้สิน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็กของ ส. พุ่มสุวรรณ

แนวคิดในวรรณกรรมสำหรับเด็กของ ส. พุ่มสุวรรณมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ได้แก่ พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา และ พัฒนาการด้านร่างกาย โดยวรรณกรรมสำหรับเด็กของ ส. พุ่มสุวรรณมีแนวคิดที่สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านต่างๆ คือแนวคิดด้านอารมณ์และจิตใจมี 2 ประเด็นคือเรื่องจริยธรรม และ เรื่องความรักความผูกพันในครอบครัว

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาความเข้าใจในการอ่านและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 1) กับการสอนแบบเดิม.

ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุ 16 ปี รองลงมา คือ อายุ 17 ปี และอายุ 13 ปี ตามลำดับ กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลำดับ วัยรุ่นส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อวันละ 67.68 บาท...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กของ ปรีดา ปัญญาจันทร์

ผลการศึกษาพบว่า เนื้อเรื่องมี 5 ประเภทได้แก่ ประเภทส่งเสริมจินตนาการ ส่งเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย และส่งเสริมภูมิปัญญา ด้านกลวิธีการนำเสนอใช้วิธีการบรรยายมากที่สุด นิยมดำเนินเรื่องตามลำดับปฏิทินและปิดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.ค. 54
0

งานวิจัย : การสร้างแบบประเมินการอ่านทำนองเสนาะ.

ผลการวิจัยพบว่า แบบประเมินการอ่านทำนองเสนาะ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่งมีความเที่ยงตรงเชิงพินิจของเกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแบบประเมิน (IOC) เท่ากับ 1 ค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมิน 2 ท่าน เท่ากับ 0.90

อ่านต่อ
งานวิจัย
12ก.ค. 54
0

งานวิจัย : ภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในนวนิยาย ของดอกไม้สด

ภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกษาพบว่า ดอกไม้สดให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเสนอทัศนะว่าประเทศชาติจะเจริญได้ประชาชนต้องได้รับการศึกษาอย่างดีและเท่าเทียมกัน การศึกษามีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ ทำให้คนรู้จักคิด พิจารณา แยกแยะความถูก-ผิด เลือกปฏิบัติให้เป็นคนดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

อ่านต่อ
งานวิจัย
12ก.ค. 54
0

งานวิจัย : ความสามารถในการอ่านและการเขียนคำถูกอักขรวิธีของนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสามารถของนักเรียนทั้งในการอ่านคำถูกอักขรวิธี การเขียนคำถูกอักขรวิธีและความสามารถโดยรวมการอ่านคำกับการเขียนคำถูกอักขรวิธีอยู่ในระดับปานกลาง

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,695,470 ครั้ง