แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
10ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบผลการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษแก่เด็กที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ต่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการสอนแบบ SQ3R และวิธีสอนตามคู่มือครู

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบ SQ3R กับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
10ก.พ. 55
0

งานวิจัย : ภาพสะท้อนการศึกษาไทยในวรรณกรรมของ ถวิลย์ มาศจรัส

ผลการศึกษาพบว่าภาพสะท้อนการศึกษาไทยในวรรณกรรมของ ถวัลย์ มาศจรัส มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 2 รูปแบบ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ไม่จำกัดการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน หรือในตำราเรียนเท่านั้น และการจัดการเรียนการสอนแบบเก่าที่ครูเป็นผู้แสดงความคิดเห็นฝ่ายเดียว ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
09ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านระดับวิเคราะห์วิจารณ์ของนิสิต เอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2546

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านระดับวิเคราะห์วิจารณ์ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 58.61 ทักษะการอ่านระดับวิเคราะห์วิจารณ์ที่นิสิตมีคะแนนมากที่สุดคือ ทักษะการตัดสินข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 61.75 ทักษะที่มีคะแนนรองลงมาคือ ทักษะการอนุมานสิ่งที่ผู้เขียนมิได้กล่าวไว้โดยตรง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
09ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยของเด็กที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการสอนอ่านตามแบบ

ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาไทยหลังจากได้รับการสอนอ่านตามแบบสูงขึ้น 2) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาไทยก่อนและหลังจากการใช้วิธีการสอนอ่านตามแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
09ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และความ สนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกห์ (MIA)

การศึกษาความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนอ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ดอกห์ (MIA) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง จำนวน 100 คน แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มทดลองใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกห์ (MIA) กับกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนอ่านตามคู่มือครู ....

อ่านต่อ
งานวิจัย
08ก.พ. 55
0

งานวิจัย : ผลของการใช้เทคนิคแม่แบบที่มีต่อความสามารถในการอ่านออกเสียง ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยดีขึ้นหลังจากได้รับการใช้เทคนิคแม่แบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยดีขึ้น หลังจากได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่ได้รับการใช้เทคนิคแม่แบบ มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยดีกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
08ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาผลการจัดเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการ อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหา นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
08ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา ตรีปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร โดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีช จอห์นสัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากได้รับการสอนอ่านโดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีช จอห์นสัน 2) นักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลางและอ่อน สามารถทำคะแนนจากแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากกว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนดี...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับการสอนตามคู่มือครู

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ความสามารถในการเขียนภาษาไทย และ เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของกลุ่มของทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ตัวแปรทั้งสามของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ตัวแปรทั้งสามตัวของกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ก.พ. 55
0

งานวิจัย : ผลการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายศัพท์ ภาษาอังกฤษจากบริบท และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,440,871 ครั้ง