แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
07ก.พ. 55
0

งานวิจัย : ผลการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายศัพท์ ภาษาอังกฤษจากบริบท และความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคิด สร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 1) กับการสอนตามคู่มือครู

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (รูปแบบที่ 1) กับการสอนตามคู่มือครู...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษางานเขียนสารคดีของอรสม สุทธิสาคร

ผลการศึกษาพบว่า สารคดีทุกเรื่อง อรสม สุทธิสาคร ใช้กลวิธีการนำเสนอภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กับแนวเนื้อเรื่องของสารคดี มีการเริ่มเรื่อง จบเรื่อง และการดำเนินเรื่องคล้ายเรื่องเล่าในเรื่องสั้นและนวนิยาย ซึ่งทำให้สารคดีน่าอ่าน และมีลักษณะเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้เขียนเอง และยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านรูปแบบของวรรณกรรมประเภทสารคดีอีกด้วย...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 2 โดยการเรียนแบบร่วมมือตามวิธีสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีพัฒนาการทางการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น ผลการสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนแบบร่วมมือตามสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มสูงกว่าผลการสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการเรียนแบบร่วมมือตามสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อการเรียนแบบร่วมมือตามสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การสร้างชุดสมรรถภาพการอ่านและการเขียนในการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบการศึกษาทางไกล สาขาศึกษาศาสตร์

80 ผลการวิจัยพบว่า หน่วยที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพ 85.58/86.83 หน่วยที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ 83.79/87.22 หน่วยที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 86.22/84.33 และหน่วยที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ 83.33/84.50 ซึ่งถือว่าชุดพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้แบบ 4MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูล ย้อนกลับแบบทันทีและการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้าที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับแบบทันทีและแบบล่าช้า มีความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยเพื่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2)นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับทันที กับนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลแบบย้อนกลับแบบล่าช้า มีความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยเพื่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01.....

อ่านต่อ
งานวิจัย
03ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบบูรณาการชองเมอร์ดอกซ์ (MIA)

ผลการวิจัยพบว่า การสอนโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ทำให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการมีความรับผิดชอบช่วยเหลือกลุ่มทำงานจนประสบความสำเร็จ หาความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้จากพจนุกรมได้ และปฏิบัติกิจกรรมได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดมากที่สุด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
03ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาวรรณกรรมใบเซียมซีของวัดในจังหวัดภาคกลาง

สารนิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ประวัติความเป็นมา รูปแบบ กลวิธีนำเสนอ เนื้อหาและภาพสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฏในใบเซียมซีของวัดในเขตภาคกลาง โดยเสนอผลการศึกษา เชิงพรรณนาวิเคราะห์...

อ่านต่อ
งานวิจัย
03ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความพร้อมทางด้านการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางการ ได้ยิน ชั้นก่อนประถมศึกษา จากการเตรียมความพร้อมโดยใช้วิธีการสอนแบบมอนเตส-เซอรี่

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความพร้อมด้านการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน ชั้นก่อนประถมศึกษา จากการเตรียมความพร้อมโดยใช้วิธีสอนแบบมอนเตสเซอรี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นชายและหญิงที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินไม่เกิน 90 dB (เดซิเบล) หลังจากใส่เครื่องช่วยฟัง อายุระหว่าง 3 - 5 ปี มีระดับสติปัญญาปกติ และไม่มีความพิการซ้ำซ้อน กำลังเรียนอยู่ในชั้นก่อนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2...

อ่านต่อ
งานวิจัย
03ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความฉลาด ทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 กับการสอนแบบเดิม

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 2 กับการสอนแบบเดิม...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,287,622 ครั้ง