แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
20ก.พ. 55
0

ภูมิหลังด้านครอบครัวเกี่ยวกับความสามารถในการอ่าน ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในและนอกเขตเทศบาล

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภูมิหลัง ด้านครอบครัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถ ในการอ่านสูงและต่ำ เพื่อเปรียบเทียบภูมิหลังด้านครอบครัว

อ่านต่อ
งานวิจัย
20ก.พ. 55
0

ผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 33 คน

อ่านต่อ
งานวิจัย
20ก.พ. 55
0

งานวิจัย : พัฒนาการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่า นิทานประกอบการทำสมุดเล่มเล็ก

การศึกษาครั้งนี้มึจุดหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการทำสมุดเล่มเล็กเป็นรายบุคคลรายกลุ่ม และการเล่านิทานแบบปกติ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
20ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร

ผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากการได้รับการสอนอ่านตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร...

อ่านต่อ
งานวิจัย
20ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การสร้างแบบฝึกแบบโคลซเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกแบบโคลซมีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 89.09/87.15 และนักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้วิธี Modelled Reading

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยก่อนการสอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง หลังการสอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 61.4 ซึ่งอยู่ในระดับดี 2) ก่อนการสอนและหลังการสอน กลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่ได้รับการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้โปรแกรมการอ่านหนังสือนอกเวลา

ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มทดลองมีพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18ก.พ. 55
0

งานวิจัย : ผลของการใช้หลักการถ่ายโอนข้อมูล ที่มีต่อความเข้าใจในการ อ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผลการวิจัย พบว่า 1. การใช้หลักการถ่ายโอนข้อมูล ทำให้ความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. กิจกรรมการอ่านซึ่งใช้หลักการถ่ายโอนข้อมูล มีประสิทธิภาพในระดับมากในการส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านของนักศึกษา...

อ่านต่อ
งานวิจัย
10ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาสื่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับผู้เรียนระดับต้น

ผลการวิจัยพบว่า สื่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้เรียนระดับต้นมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.4/86.5 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นไปในทางบวกระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.68...

อ่านต่อ
งานวิจัย
10ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การใช้เทคนิคแผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากได้รับการสอนอ่านโดยการใช้เทคนิคแผนภูมิความหมาย...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,572,484 ครั้ง