แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
28ก.พ. 55
0

การพัฒนาจริยธรรมด้านความมีวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาจริยธรรม ด้านความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนที่ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับความมีวินัย ในตนเองภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านต่อ
งานวิจัย
28ก.พ. 55
0

ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนที่เรียนโดยมีหนังสือ อ่านเพิ่มเติมเสริมบทเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม เล่าเรื่องหนังสือก่อนและหลังการทดลอง

อ่านต่อ
งานวิจัย
27ก.พ. 55
0

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ

ด้วยวิธีแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กับวิธีสอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 80 คน

อ่านต่อ
งานวิจัย
27ก.พ. 55
0

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ทางการอ่านการเขียน ภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ
งานวิจัย
27ก.พ. 55
0

การนำเสนอลักษณะของวีรบุรุษในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในประเทศไทย (พ.ศ.2536-2540)

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของวีรบุรุษในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น จากหนังสือ การ์ตูนญี่ปุ่น 10 เรื่องที่ผ่านการขอลิขสิทธิ์และตีพิมพ์อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

อ่านต่อ
งานวิจัย
27ก.พ. 55
0

งานวิจัย : ผลการใช้วิธีการค้นคว้าภายในกลุ่ม ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้วิธีการค้นคว้าภายในกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
27ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการศึกษา พบว่า 1. กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
27ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

ผลการศึกษาพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยเพิ่มขึ้น 2. ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองความแตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมสำหรับเด็กภาษาไทย ที่พิมพ์ระหว่างปี 2543-2545

ผลการวิจัยปรากฎว่า 1. นักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียน

ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของการสอนสอนซ่อมเสริมแบบเล่นปนเรียน คือ 84.90/83.03 2. กลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 5,041,370 ครั้ง