แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
06เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การสะท้อนภาพของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิมในหนังสือพิมพ์ไทย

ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือพิมพ์ไทยมีลักษณะการนำเสนอเนื้อหาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาวมุสลิม ในรูปแบบของข่าวเป็นหลัก โดยมักปรากฏอยู่ในหน้าต่างประเทศ นำเสนอเป็นหัวข่าวธรรมดา และหัวข่าวรองหน้าใน ส่วนประเภทเนื้อหาของเหตุการณ์ที่ถูกนำเสนอเป็นจำนวนมากที่สุดได้แก่เนื้อหาประเภทปัญหาสังคม-ความไม่สงบในสังคม-อาชญากรรม-วินาศกรรม...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านคุณค่าข่าวมีอิทธิพลมากที่สุดต่อดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน 2) หนังสือพิมพ์รายวันคุณภาพเสนอข่าวหนักมากกว่าข่าวเบาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การศึกษากลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้กลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษด้านความรู้ความคิดมากที่สุด และใช้กลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษด้านอารมณ์และจิตใจน้อยที่สุด และเมื่อจำแนกตามความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ทั้งในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ ใช้กลวิธีเช่นเดียวกัน คือ ใช้กลวิธีในการอ่านภาษาอังกฤษด้านความรู้ความคิดมากที่สุด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05เม.ย. 55
0

งานวิจัย : แนวคิดด้านการเมืองและสังคมกับลักษณะความเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่สะท้อนจากงานเขียนของมาลัย ชูพินิจ

ผลการวิจัยพบว่า มาลัย ชูพินิจ เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีแนวคิดด้านการเมืองในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเน้นเสรีภาพของคนในสังคมที่ไม่ขัดต่อเสรีภาพของผู้อื่น ในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และยุคเผด็จการทหารจอมพล ป. พิบูลสงคราม และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในช่วงเวลาต่อมา ในยุคดังกล่าวนี้มาลัยเน้นเสรีภาพและประชาธิปไตย ....

อ่านต่อ
งานวิจัย
05เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) หลังการทดลองใช้โปรแกรม นักเรียนมีระดับขั้นความสามารถในการเรียบเรียงเรื่องราว ความพึงพอใจในการอ่าน และความพึงพอใจในการเขียน สูงกว่าเมื่อเริ่มทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) หลังการทดลองใช้โปรแกรม นักเรียนร้อยละ 100 มีระดับขั้นความสามารถในการเรียบเรียงเรื่องราว ความพึงพอใจในการอ่าน และความพึงพอใจในการเขียนสูงกว่าเมื่อเริ่มทดลอง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์หนังสือเพศศึกษาที่จัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2547

ผลการวิจัยพบว่า หนังสือเพศศึกษาส่วนใหญ่ใช้ชื่อบุคคลเป็นผู้แต่ง หนังสือจำนวนมากที่สุด จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เอกชน เป็นหนังสือทั่วไป มีเนื้อหาด้านชีววิทยา จัดพิมพ์ในระหว่าง พ.ศ. 2541-2547 และมีจำนวนหน้าระหว่าง 101-200 หน้า อัตราส่วนหนังสือเพศศึกษาที่มีภาพประกอบมีจำนวนมากกว่าหนังสือที่ไม่มีภาพประกอบ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
05เม.ย. 55
0

ผลของการใช้กิจกรรมคัดสรรที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมคัดสรรที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยรวมและในแต่ละด้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
งานวิจัย
05เม.ย. 55
0

ชุดการสอนการอ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา โดยใช้คาราโอเกะเป็นสื่อหลัก

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการสอน การอ่านทำนองเสนาะ กลอนสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลอนหก กลอนแปด กลอนบทละคร กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
งานวิจัย
05เม.ย. 55
0

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับทัศนคติต่อการพึ่งตนเองของชาวไทยมุสลิม

ตัวแปรด้านอ่านหนังสือพิมพ์ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการพึ่งตนเองของชาวไทยมุสลิม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ
งานวิจัย
04เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ผลของเพื่อนช่วยสอนร่วมกับการเสริมแรงที่มีต่อ เจตคติ ความสามารถในการอ่านออกเสียง และความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถในการอ่านต่ำ

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ และการอ่านออกเสียงสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ การอ่านออกเสียง และการอ่านจับใจความ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,523,346 ครั้ง