แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
05เม.ย. 55
0

ชุดการสอนการอ่านทำนองเสนาะระดับประถมศึกษา โดยใช้คาราโอเกะเป็นสื่อหลัก

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการสอน การอ่านทำนองเสนาะ กลอนสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลอนหก กลอนแปด กลอนบทละคร กาพย์ยานี 11 และโคลงสี่สุภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
งานวิจัย
05เม.ย. 55
0

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับทัศนคติต่อการพึ่งตนเองของชาวไทยมุสลิม

ตัวแปรด้านอ่านหนังสือพิมพ์ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อการพึ่งตนเองของชาวไทยมุสลิม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ
งานวิจัย
04เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ผลของเพื่อนช่วยสอนร่วมกับการเสริมแรงที่มีต่อ เจตคติ ความสามารถในการอ่านออกเสียง และความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถในการอ่านต่ำ

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังทดลอง กลุ่มทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ และการอ่านออกเสียงสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ การอ่านออกเสียง และการอ่านจับใจความ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
04เม.ย. 55
0

งานวิจัย : มิติ "ความเป็นไทย" ในหนังสือการ์ตูนไทย

จากการวิเคราะห์การปรับตัวของการ์ตูนไทยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้ ช่วงที่ 1 ยุคแรกของการ์ตูนไทย มีลักษณะการปรับตัวโดยผู้เขียนจะนำเรื่องจากวรรณคดี นิทานพื้นบ้านไทยมาผสมกับโครงเรื่องจากการ์ตูนอเมริกัน มาสู่ช่วงที่ 2 ยุคการ์ตูนญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย การปรับตัวในยุคนี้อยู่ในรูปแบบการนำการ์ตูนญี่ปุ่นมาแปลกันอย่างแพร่หลาย...

อ่านต่อ
งานวิจัย
04เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง และต่ำ สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีความสามารถในการเรียนต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
03เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสูงกว่ากลุ่มที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเรียนกับระดับความสามารถทางการเรียนภาษา ไทยที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
03เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป สังกัดสถาบันบัณฑิตพ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย และความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ....

อ่านต่อ
งานวิจัย
03เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การดำเนินงานหนังสือค้างในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ผลการวิจัยพบว่า ในด้านงานบริหาร ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจำนวน 17 แห่ง มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานหนังสือค้าง ห้องสมุดทั้ง 22 แห่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานหนังสือค้างโดยเฉพาะ ห้องสมุดส่วนใหญ่มีหนังสือค้างมากกว่า 2,000 ชื่อเรื่อง...

อ่านต่อ
งานวิจัย
03เม.ย. 55
0

ผลของการสอนอ่านโดยการผสมผสานกิจกรรมการอ่าน เค.ดับบลิว.แอล กับกิจกรรมการสอนโครงสร้างความเรียง ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย

กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชุมชน 1 และโรงเรียนวัดบ้านแขม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง

อ่านต่อ
งานวิจัย
03เม.ย. 55
0

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ที่อ่านเรื่องตรงและไม่ตรงกับความสนใจ

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,409,689 ครั้ง