แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
09มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถทางการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ จากการใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและการเขียนผ่านประสาทสัมผัสสามด้าน

ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดการสอนทักษะการอ่านและการเขียนผ่านประสาทสัมผัสสามด้าน มีค่าประสิทธิภาพ 89.32/87.15 2) ความสามารถในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลังการสอนด้วยชุดการสอนทักษะการอ่านและการเขียนผ่านประสาทสัมผัสสามด้าน อยู่ในระดับดี...

อ่านต่อ
งานวิจัย
09มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการเขียนภาษาไทยและ ความสนใจในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนแบบ CIRC กับการสอนตามคู่มือครู

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย, มีความสามารถในการเขียนภาษาไทย และมีความสนใจในการเรียนภาษาไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , .01, .01 ตามลำดับ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
09มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโครงสร้างระดับยอด กับการสอนตามคู่มือ

ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
08มี.ค. 55
0

การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้อ่านหนังสือสารคดีและหนังสือบันเทิงคดี

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง และเปรียบเทียบความแปลี่ยนแปลง ของความคิดสร้างสรรค์

อ่านต่อ
งานวิจัย
08มี.ค. 55
0

การเปรียบเทียบความพร้อมในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนอนุบาล ซึ่งได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับการอ่านต่างกัน

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบความพร้อม ในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนอนุบาลซึ่งได้รับประสบการณ์ ที่สัมพันธ์กับการอ่านมากและได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับการอ่านน้อย

อ่านต่อ
งานวิจัย
08มี.ค. 55
0

สุขปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ภายหลังการอ่านหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบสุขปฏิบัติด้านการรักษา ความสะอาดร่างกายและเครื่องแต่งกายของนักเรียนภายหลังการอ่านหนังสือ เกี่ยวกับสุขภาพ

อ่านต่อ
งานวิจัย
06มี.ค. 55
0

การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและแรงจูงใจ ในการเรียนวิชาภาษาไทย

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจ ในการอ่านและแรงจูงใจในการ เรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างระดับยอดกับการสอนอ่านตามคู่มือครู

อ่านต่อ
งานวิจัย
06มี.ค. 55
0

ความสนใจในการอ่านและวิจารณญาณในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบความสนใจ ในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันและความสามารถในการอ่าน อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของห้องสมุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
งานวิจัย
06มี.ค. 55
0

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน การเขียน การระลึกสิ่งที่อ่านได้ในวิชาภาษาอังกฤษ และทัศนคติต่อวิชา ภาษาอังกฤษ

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ทางการอ่าน การเขียนการระลึกสิ่งที่อ่านได้ในวิชาภาษาอังกฤษ และทัศนคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา และการสอนตามคู่มือครู

อ่านต่อ
งานวิจัย
05มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทางการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหา ทางการออกเสียงที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี โดยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านออกเสียงที่ได้ใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านก่อนทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 25.90 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ และหลังการทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 63.80 คะแนน อยู่ในระดับดี จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,182,584 ครั้ง