แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
27ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการศึกษา พบว่า 1. กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการเขียนภาษาไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
27ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

ผลการศึกษาพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยเพิ่มขึ้น 2. ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองความแตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมสำหรับเด็กภาษาไทย ที่พิมพ์ระหว่างปี 2543-2545

ผลการวิจัยปรากฎว่า 1. นักเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน2. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียน

ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของการสอนสอนซ่อมเสริมแบบเล่นปนเรียน คือ 84.90/83.03 2. กลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสนใจใน การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีสอนแบบ CIRC ประกอบ กับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน

ผลการศึกษา พบว่า หลังการทดลอง นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสมรรถภาพด้านการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสมรรถภาพด้านการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ครูนำประสบการณ์ในท้องถิ่นและประสบการณ์ในวิชาชีพ มาประกอบกับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและแรงจูงใจในการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบ อภิปัญญาโดยการใช้ผังโยงความสัมพันธ์ความหมายกับการสอน

ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่าน แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23ก.พ. 55
0

งานวิจัย : ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. กลุ่มตัวอย่าง มีการพัฒนาพฤติกรรมการร่วมมือในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยลำดับ จากผลการประเมินในครั้งแรกอยู่ในระดับควรปรับปรุง พัฒนาขึ้นเป็นระดับดีในการประเมินครั้งสุดท้าย...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23ก.พ. 55
0

งานวิจัย : บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษา : ลักษณะทางจริยธรรมและ กลวิธีนำเสนอ

ผลการศึกษาพบว่า บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาได้สอดแทรกจริยธรรมที่พึงปลูกฝังและเสริมสร้างแก่นักเรียนครบทั้ง 13 ด้านตามเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์ คือ 1) ความไฝ่รู้ 2) ความขยัน 3) ความอดทน 4) ความประหยัด 5) ความซื่อสัตย์สุจริต 6) ความมีระเบียบวินัย 7) ความรับผิดชอบ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
23ก.พ. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยของนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการสอนอ่านคำภาษาไทยโดยใช้เกมฝึกทักษะ

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านคำภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องททางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการสอนโดยใช้เกมฝึกทักษะอ่านคำภาษาไทยได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,004,742 ครั้ง