แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
16เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการสืบค้นฐานข้อมูล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อวิธีการสืบค้นในระดับปานกลาง โดยวิธีการสืบค้นด้วยคำสำคัญคำเดียว ทำให้ผู้ใช้ได้รับผลการสืบค้นจำนวนสูงสุด และผู้ใช้ส่วนใหญ่ระบุว่าวิธีการสืบค้นโดยการจัดเตรียมคำสำคัญไว้ก่อนเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นผู้ใช้พึงพอใจต่อระยะเวลาที่ใช้ในการสืบค้นในระดับมาก...

อ่านต่อ
งานวิจัย
16เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์สำหรับการออกแบบหนังสือพิมพ์สำหรับผู้หญิง

ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพในเชิงการออกแบบที่เหมาะสมกับหนังสือพิมพ์สำหรับผู้หญิงคือ บุคลิกภาพแบบทันสมัย บุคลิกภาพแบบเก๋และบุคลิกภาพแบบธรรมชาติ ในแต่ละบุคลิกภาพมีแนวทางการใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์ที่ต่างกัน ส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือพิมพ์สำหรับผู้หญิงที่ควรจะมีคือ คอลัมน์ประจำและสารคดี 16 ประเภทคือ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
16เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ภาพลักษณ์ตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1)ภาพลักษณ์ของตำรวจที่นำเสนอทางหนังสือพิมพ์ที่ทำการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นกลาง เฉพาะข่าวตำรวจที่ปรากฏภาพลักษณ์เป็นบวกและลบ มีพื้นที่เฉลี่ยของการนำเสนอข่าวที่เป็นภาพลักษณ์เชิงลบมากกว่าข่าวที่ปรากฏภาพลักษณ์เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .001 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
15เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ลีลาการเขียนข่าวธุรกิจกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างประเมินว่าผู้เขียนข่าวที่ใช้ภาษาเรียบง่ายน่าเชื่อถือ ในด้านความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้เขียนข่าวที่ใช้ภาษาซับซ้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างลีลาการเขียนและความคุ้นเคยในการอ่านข่าวเศรษฐกิจ ที่อาจมีผลต่อการประเมินความน่าเชื่อถือ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
15เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน

คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงวัยทำงานมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อนิตยสารในรูปแบบแตกต่างกัน กล่าวคือ บางคนจะเปิดอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ขณะที่บางคนเลือกเปิดรับคอลัมน์ที่ตนสนใจมากที่สุดก่อน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
15เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ผลของการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการอ่าน ภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ หลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดับดี ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
14เม.ย. 55
0

งานวิจัย : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของร้านหนังสือออนไลน์จะใช้การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ โดยใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับร้านค้าให้กับผู้บริโภค ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อจูงใจผู้บริโภค 2) ความรู้เกี่ยวกับร้านหนังสือออนไลน์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อร้านหนังสือออนไลน์ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
14เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ปฏิกิริยาและการยอมรับของเด็กวัยรุ่นชาย - หญิง ต่อพฤติกรรมที่เป็นบาปซึ่งสะท้อนในหนังสือพิมพ์

ผลการวิจัยพบว่า เนื่องจากเยาวชนอยู่ในสังคมพุทธ และมีนิสัยรักการอ่าน ส่งผลให้เยาวชนทุกคนมีวิจารณญานว่าสิ่งใดดีและไม่ดี แต่แตกต่างกันเล็กน้อยในประเด็นการคล้อยตามระหว่างกลุ่มที่มีสิ่งแวดล้อมทางศีลธรรมดี และกลุ่มที่สิ่งแวดล้อมห่างจากศีลธรรม ปัจจัยที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมบาป ได้แก่ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และการเลียนแบบ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
14เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุนิสัยการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยที่สำคัญ คือ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร มีนิสัยการอ่านอยู่ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับนิสัยการอ่าน มากกว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง แต่ไม้พบความแตกต่างของระดับนิสัยการอ่านของนักเรียนที่อยู่คนละสังกัด ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
11เม.ย. 55
0

งานวิจัย : บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการส่งเสริมการศึกษาตามแนวนโยบายปฏิรูปการศึกษา และความคาดหวังของสังคม

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ หนังสือพิมพ์ส่งเสริมการศึกษาโดยตรงตามนโยบายน้อยกว่าการส่งเสริมการศึกษาโดยอ้อมตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา และการส่งเสริมการศึกษาโดยตรง นโยบายที่ได้รับการส่งเสริมมากที่สุดคือ นโยบายการศึกษาตลอดชีวิต ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,700,396 ครั้ง