แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
21เม.ย. 55
0

ผลของการใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การอ่านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การอ่านหลังเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
21เม.ย. 55
0

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนในระดับการจำและระลึกตามตัวอักษรได้ การอนุมาน การประเมิน และการเห็นคุณค่า...

อ่านต่อ
งานวิจัย
21เม.ย. 55
0

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18เม.ย. 55
0

งานวิจัย : ลักษณะการแปลงข่าวเพื่อเสียดสี ล้อเลียนทางการเมืองในหน้า "ผู้จัดกวน" ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันกับปฏิกิริยาการรับรู้ของผู้อ่าน

ผลการวิจัยพบว่า “ผู้จัดกวน” ใช้รูปแบบการนำเสนอเลียนแบบข่าวอันประกอบด้วยพาดหัวข่าว ความนำข่าว เนื้อข่าวและภาพข่าว โดยนำเสนอหัวข้อข่าวการเมืองมากที่สุด รองลงมา คือ เศรษฐกิจ และสังคมและบันเทิงตามลำดับและนำเสนอประเด็นข่าวความไม่โปร่งใสหรือความไม่ชอบมาพากลและเน้นไปที่องค์ประกอบคุณค่าข่าวด้านผลกระทบมากที่สุด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18เม.ย. 55
0

งานวิจัย :ผลของการกำหนดความตั้งใจในการอ่านบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ด้วยแถบกำกับข้อความที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยต่ำ

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยต่ำ เมื่ออ่านข้อความบนจอภาพคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการกำหนดความตั้งใจในการอ่าน และไม่ได้รับการกำหนดความตั้งใจในการอ่าน มีผลสัมฤทธิ์ของความเข้าใจในการอ่านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18เม.ย. 55
0

งานวิจัย : บทบาทของนิตยสารสตรีในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย

ผลการวิจัยพบว่า นิตยสารสตรีมีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ทั้งในแง่ประโยชน์ของตัวสื่อและสาระประโยชน์ของเนื้อหาที่นำเสนอ โดยผู้อ่านได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำนิตยสาร ในฐานะที่เป็นผู้ส่งสาร และสอดคล้องกับแนวคิดของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอีกด้วย...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18เม.ย. 55
0

การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านเร็วในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มทดลองมีสมรรถภาพการอ่านเร็วสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อ่านต่อ
งานวิจัย
18เม.ย. 55
0

ผลการจัดกิจกรรมการอ่านแบบปฏิบัติการโดยใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีต่อความ เข้าใจในการอ่าน

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการสอนการอ่านแบบปฏิบัติการในรูปของบทเรียนสั้นๆ

อ่านต่อ
งานวิจัย
18เม.ย. 55
0

การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้คำไทยและความคงอยู่ของการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้คำไทยและความคงอยู่ ของการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการแสดงละครและการอ่านบทสนทนา

อ่านต่อ
งานวิจัย
17เม.ย. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยของบ้านหนังสือ กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ที่มาใช้บริการบ้านหนังสือมีความต้องการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยในบ้านหนังสือของกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 5,040,986 ครั้ง