แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
28มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดที่พูดภาษาถิ่นล้านนา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้แบบสอบวินิจฉัยการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสอบวินิจฉัยการอ่านออกเสียง ประกอบด้วย การอ่านออกเสียงคำยาก 30 คำ, การอ่านออกเสียงเนื้อเรื่อง 254 คำ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
28มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจร้านหนังสือ

ผลการวิจัยพบว่า 1) นิตยสารทั้ง 3 ชื่อฉบับเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ด้านการแต่งกายสูงสุด ส่วนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ปรากฏแนวคิดด้านการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส่วนใหญ่ที่ผู้อ่านได้อ่านพบในนิตยสาร...

อ่านต่อ
งานวิจัย
28มี.ค. 55
0

งานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลการเรียนภาษาอังกฤษ กับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลการเรียนภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
27มี.ค. 55
0

ความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กิจกรรมแบบ CIRC กับการสอนตามคู่มือครู

อ่านต่อ
งานวิจัย
27มี.ค. 55
0

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ และเจตคติในการเขียนเชิงสร้างสรรค์

โดยใช้แบบฝึกที่สร้าง จากนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ
งานวิจัย
27มี.ค. 55
0

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน

โดยได้ศึกษาลักษณะการขยายตัวของหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน เฉพาะที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ
งานวิจัย
27มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษานิตยสารสตรีต่างประเทศฉบับภาษาไทยในการพัฒนาบุคลิกภาพ

ผลการวิจัยพบว่า 1) นิตยสารทั้ง 3 ชื่อฉบับเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ด้านการแต่งกายสูงสุด ส่วนการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ปรากฏแนวคิดด้านการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส่วนใหญ่ที่ผู้อ่านได้อ่านพบในนิตยสาร...

อ่านต่อ
งานวิจัย
27มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาแผนการสอนทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้แผนการสอนทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 แผน ในแต่ละแผนมีชุดแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย โดยมีคำในหมวดร่างกาย หมวดของใช้ และหมวดครอบครัวจำนวน 28 คำ ใช้เวลาสอน 93 คาบ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
27มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนเผ่าม้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 จังหวัดตาก

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยและมีพฤติกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างเหมาะสม รวมทั้งครูผู้สอนภาษาไทยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนภาษาไทยของตนเองอย่างเหมาะสม...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26มี.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกการอ่านในใจ

ผลการวิจัย พบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านในใจชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น จำนวน 9 แบบฝึก สามารถพัฒนาทักษะการอ่านในใจของนักเรียนได้ดี โดยกลุ่มทดลองสามารถทำคะแนนเฉลี่ยในการทำแบบทดสอบได้สูงกว่ากลุ่มควบคุม...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,005,362 ครั้ง