แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
08มิ.ย. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทำให้นักเรียนมีความสามารถด้านความเข้าใจในการอ่านสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. โครงงานของผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
08มิ.ย. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาลักษณะของการสร้างอารมณ์โดยสังคมใน การ์ตูนญี่ปุ่นทางโทรทัศน์ชุด "โดเรมอน. "

ผลของการวิจัยมีดังนี้ ลักษณะของอารมณ์ที่สร้างโดยสังคมที่ปรากฏในการ์ตูนชุดนี้ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ อารมณ์มีความสุข อารมณ์โกรธ อารมณ์รัก อารมณ์เศร้า อารมณ์กลัว และอารมณ์ริษยา ซึ่งอารมณ์เหล่านี้ได้ถูกกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกโดยความคาดหวังทางสังคม ค่านิยม และวัฒนธรรมของสังคม ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
08มิ.ย. 55
0

งานวิจัย : พฤติกรรมการอ่าน ความต้องการเนื้อหา รูปแบบและการนำไปใช้ประโยชน์จากนิตยสารแนวสุขภาพของพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยอ่านนิตยสารแนวสุขภาพ โดยส่วนใหญ่อ่านบ้างบางครั้ง ไม่อ่านเป็นประจำทุกเดือน ลักษณะการอ่านจะอ่านเป็นบางคอลัมน์ นิตรยสารที่ชอบอ่านอันดับ 1 คือ ชีวจิต อันดับ 2 คือ ใกล้หมอ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07มิ.ย. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณณาณ โดยใช้นิทาน พื้นบ้านอีสานเป็นสื่อในการสอนอ่าน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน....

อ่านต่อ
งานวิจัย
07มิ.ย. 55
0

งานวิจัย : เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนแบบใช้เกมและแบบปกติ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธร

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบใช้เกมมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสะกดคำภาษาอังกฤษ และมีความคงทนในการจำการสะกดคำภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
07มิ.ย. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 โดยใช้และไม่ใช้วัฒนธรรมพื้นบ้านสุพรรณบุรี เป็นสื่อ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งสองกลุ่ม และผลสัมฤทธิ์การอ่านขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อวัฒนธรรมพื้นบ้านสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธี ปกติ ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06มิ.ย. 55
0

งานวิจัย : ชุดการสอนการอ่านออกเสียงวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าเย้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทปบันทึกภาพเป็นสื่อหลัก

ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนทั้ง 6 หน่วย มีประสิทธิภาพ 79.05/79.52, 79.52/80.00, 80.71/80.95, 81.19/81.43, 91.19/81.90 และ 81.43/ 82.38 ตามลำดับ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากชุดการสอนโดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
06มิ.ย. 55
0

งานวิจัย : การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง การใช้พจนานุกรมสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏว่า บทเรียนแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.53/84.27 แสดงว่าบทเรียนแบบโปรแกรมนี้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้...

อ่านต่อ
งานวิจัย
02มิ.ย. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเรื่อง เรื่องสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า 1. ได้หนังสือการ์ตูนเรื่อง เรื่องสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องครบเครื่องเรื่องจราจร ขนาดรูปเล่ม 14.5 X 21 ซ.ม. หนา 45 หน้า ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 5,041,348 ครั้ง