แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
24พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่มีภาพการ์ตูนประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจที่มีภาพ การ์ตูนประกอบมีค่า 62.75/41.58 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ความสามารถในการ อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
19พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดสุรินทร์

ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกการเขียนสะกดคำยากที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.11/88.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้...

อ่านต่อ
งานวิจัย
19พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การสร้างและทดลองใช้หนังสือภาพประกอบคำร้อยกรองเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการอ่านหนังสือภาพสูงกว่าก่อนการอ่านหนังสือภาพ 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังการอ่านหนังสือภาพสูงกว่าคะแนนการสอบครั้งที่ 2 ของกลุ่มควบคุม ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
19พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกภาพถ่าย และแบบฝึกภาพการ์ตูน

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกภาพถ่ายแบบฝึกภาพการ์ตูนและไม่ใช้แบบฝึกมีความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกภาพการ์ตูนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนโดยใช้แบบฝึกภาพถ่ายและไม่ใช้แบบฝึก ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ที่พูดภาษาเขมรกับนักเรียนที่พูดภาษาไทยในครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่พูดภาษาเขมรในครอบครัว มีความสามารถใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และรวมสี่ทักษะ ต่ำกว่านักเรียนที่พูดภาษาไทยในครอบครัว ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18พ.ค. 55
0

งานวิจัย : คอลัมน์ซุบซิบในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ผลการวิจัยพบว่า คอลัมน์ซุบซิบในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย มีการนำเสนอเนื้อหาที่เน้นตัวบุคคลเป็นหลักใหญ่ โดยบุคคลที่เป็นเพศชายจะได้รับการซุบซิบมากกว่าเพศหญิงในคอลัมน์ซุบซิบทางการเมือง ส่วนในคอลัมน์สังคมซุบซิบจะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย...

อ่านต่อ
งานวิจัย
18พ.ค. 55
0

งานวิจัย : บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ผลการวิจัยพบว่า 1. มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวกับบทบรรณาธิการกับหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 2. มีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาของบทบรรณาธิการและเนื้อหาของข่าวหน้าหนึ่ง แต่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เขียนบทบรรณาธิการส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนื้อหา ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
17พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีการพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีการพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
17พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาลักษณะภาษาของข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

ผลการวิจัยพบว่า ภาษาของข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะที่เด่นและน่าสนใจหลายประการในด้านการใช้คำเรียกชื่อการใช้สมญานาม การใช้คำศัพท์เฉพาะ การใช้สำนวนใหม่ เป็นต้น ลักษณะรูปแบบภาษาที่ผู้เขียนข่าวใช้ไม่แตกต่างจากภาษาทั่วไปเพียงแต่ได้เพิ่มภาษาที่มีลักษณะพิเศษ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
17พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลการวิจัยพบว่า 1. การสอนโดยวิธีการอภิปรายกลุ่มและการสอนโดยวิธีปกติมีผลทำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งประเภทการเขียนบรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนคำขวัญสูงกว่าก่อนเรียน...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,425,999 ครั้ง