แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
31พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการสอนอ่านแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า การสอนอ่านแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคำมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยที่นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคำมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงกว่า...

อ่านต่อ
งานวิจัย
31พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการฝึกอ่านด้วยจำนวนครั้งที่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการฝึกอ่านด้วยจำนวนครั้งที่แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
30พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการฝึกการอ่านด้วยวิธีการ เอสคิวทรีอาร์ ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความภาษาไทย ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ได้รับการฝึกการอ่านด้วยวิธีการเอสคิวทรีอาร์ ได้คะแนนความสามารถในการอ่านเข้าใจความภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนเข้ารับการทดลอง นอกจากนี้ นักศึกษาพยาบาลกลุ่มนี้ยังได้สูงกว่ากลุ่มที่อ่านเรื่องด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวอีกด้วย...

อ่านต่อ
งานวิจัย
30พ.ค. 55
0

งานวิจัย : พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้สารนิเทศเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน แหล่งสารนิเทศที่ใช้พบว่าใช้แหล่งสารนิเทศบุคคล โดยใช้เพื่อนหรือผู้ร่วมงานมากที่สุด โดยมีเนื้อหาของสารนิเทศที่ใช้ 3 สาขาหลัก ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
30พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการแทรกข้อขบขันแบบต่าง ๆ ในแบบสอบเลือกตอบที่มีต่อคะแนนสอบของนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอบด้วยแบบสอบเลือกตอบแทรกข้อขบขันแบบต่างๆ 3 แบบ มีคะแนนสอบสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอบด้วยแบบสอบเลือกตอบธรรมดา แต่ไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่า นักเรียนที่ได้รับการสอบด้วยแบบสอบเลือกตอบที่แทรกข้อขบขันที่เป็นภาพการ์ตูน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
28พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยในภาพในหนังสือการ์ตูนกับพื้นฐานวัฒนธรรมที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมเท่ากันเมื่อเรียนหนังสือการ์ตูนที่มีการดำเนินเรื่องด้วยภาพที่แสดงวัฒนธรรมต่างกัน มีความเข้าใจในการอ่านไม่แตกต่างกัน 2. นักเรียนที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมต่างกัน เมื่อเรียนหนังสือการ์ตูน มีความเข้าใจในการอ่านแตกต่างกัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
28พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมการอ่านที่มีต่อการพัฒนาความสนใจในการอ่านและความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการอ่านแล้ว คะแนนความสนใจในการอ่านและคะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการอ่านสูงกว่า...

อ่านต่อ
งานวิจัย
28พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกการอ่านเพื่อการสื่อสารโดยใช้เอกสารจริงจากอินเตอร์เน็ต สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านเพื่อการสื่อสารโดยใช้เอกสารจริงจากอินเตอร์เน็ตมีค่า 75.11 / 75.57 2. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการฝึกอ่านโดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่า...

อ่านต่อ
งานวิจัย
27พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการฝึกควบคุมกระบวนการอ่านโดยการแลกเปลี่ยนบทบาทที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ด้อยความสามารถในการอ่าน

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านเข้าใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยมีคะแนนความสามารถในการอ่านเข้าใจความจากการทดสอบหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมมีความสามารถในการอ่านเข้าใจความจากการทดสอบก่อนและหลังทดลองไม่ต่างกัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
27พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบชี้แนะสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,694,192 ครั้ง