แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
27พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบชี้แนะสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
27พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์กลอนกลบทไทยด้วยระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร์

ผลการวิจัยพบว่า มีกลไกหลัก 6 ประการในการสร้างกล ได้แก่ 1) ชนิดหรือเงื่อนไขของกล 2) แบบหรือวิธีการในสร้างกล 3) ลักษณะของกล 4) ตำแหน่งที่เกิดของกล 5) จำนวนของหน่วยต้นแบบ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์ลักษณะการอ่านผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 12

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการอ่านผิดที่พบมากที่สุด คือ การอ่านผิดโดยพิจารณาจากการช่วยของผู้ทดสอบ (ร้อยละ 37.19) รองลงมาคือ การอ่านผิดโดยพิจารณาจากความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน (ร้อยละ 23.13)...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 1

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านน้อย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กัน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
26พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของการฝึกควบคุมกระบวนการอ่านโดยการแลกเปลี่ยนบทบาทที่มีต่อความสามารถในการอ่านเข้าใจความของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ด้อยความสามารถในการอ่าน

ผลการวิจัยพบว่า หลังทดลองกลุ่มที่ได้รับการฝึกควบคุมกระบวนการอ่านฯ มีความสามารถในการอ่านเข้าใจความสูงกว่ากลุ่มควบคุม และมีคะแนนความสามารถในการอ่านเข้าใจความจากการทดสอบหลังทดลองสูงกว่าก่อน ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบชี้แนะสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 55
0

งานวิจัย : หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรในครัวเรือน สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรในครัวเรือนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินหนังสือ ทั้ง 3 ท่านให้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม...

อ่านต่อ
งานวิจัย
25พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านวารสารของเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครกับระดับภูมิความรู้ทั่วไปของเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า1.ปัจจัยประชากรในด้านเพศของเด็กนักเรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่าน แต่ในด้านอายุของไม่มีความสัมพันธ์ 2. ปัจจัยประชากรในด้านระดับชั้นของเด็กนักเรียนมีความสัมพันธ์กับความบ่อยครั้งและประเภทของวารสารที่เด็กนักเรียนอ่าน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กับแบบทักษสัมพันธ์

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเรียนด้วยวิธีการสอนแบบทักษสัมพันธ์มีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนทั้งคู่...

อ่านต่อ
งานวิจัย
24พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ผลของวิธีสอนตามแนวการกระตุ้นให้เด็กเรียนตามความคาดหวังของตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการสอนตามแนวกระตุ้นให้เด็กเรียนตามความคาดหวัดของตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้แผนการสอนปกติ

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,591,293 ครั้ง