แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่
งานวิจัย
17พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลการวิจัยพบว่า 1. การสอนโดยวิธีการอภิปรายกลุ่มและการสอนโดยวิธีปกติมีผลทำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งประเภทการเขียนบรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนคำขวัญสูงกว่าก่อนเรียน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
16พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดย ใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์และแบบฝึกการเขียนที่ครูเป็นผู้กำหนดเนื้อเรื่อง

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนและมีเจตคติต่อการเขียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนที่ครูเป็นผู้กำหนดเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนและเจตคติต่อการเขียนสูงขึ้นเมื่อได้เรียนโดยใช้แบบฝึกทั้งสองแบบแล้ว...

อ่านต่อ
งานวิจัย
16พ.ค. 55
0

งานวิจัย : จริยธรรมที่เด็กได้รับจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและหนังสือการ์ตูน :กรณีศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร

ผลการวิจัยพบว่า วิธีการถ่ายทอดความหมายจริยธรรมที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยผ่านโครงเรื่องและแก่นของเรื่อง บุคลิกภาพของตัวละคร บทบรรยาย บทสนทนา โดยที่หนังสือแบบเรียนภาษาไทยถ่ายทอดความหมายจริยธรรมในรูปของบทบรรยายมากที่สุด...

อ่านต่อ
งานวิจัย
16พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนตามกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการตามแนวคิดของคอมส์ กับการสอนอ่านตามคู่มือครู

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามกระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการตามแนวคิดของคอมส์ กับนักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านตามคู่มือครูมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและมีเจตคติต่อการอ่านแตกต่างกัน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
14พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการสอดแทรกวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาในบทเรียน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สัมฤทธิผลในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่เรียนโดยการสอดแทรกวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาในบทเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยไม่มีการสอดแทรกวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาในบทเรียน...

อ่านต่อ
งานวิจัย
14พ.ค. 55
0

งานวิจัย : ปัญหาและแนวทางการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพฯโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการห้องสมุด ส่วนปัญหาการส่งเสริมการอ่าน พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและครูบรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยมีปัญหาสูงกว่าที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
14พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษารูปแบบและเนื้อหาของจดหมายข่าวที่ใช้ในโครงการสโมสรแรงงานเด็ก

ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบของจดหมายข่าวควรมีขนาดเท่าเดิม แต่ให้เพิ่มจำนวนหน้าและจำนวนภาพที่ใช้ประกอบควรเปลี่ยนสีพิมพ์ไปเรื่อย ๆ 2. บทความที่กลุ่มสมาชิกสโมสรแรงงานเด็กชอบอ่านมากที่สุด คือ"ข่าวสโมสร" ตามด้วย "สาระน่ารู้" และ "เพื่อนถึงเพื่อน" 3. กลุ่มสมาชิกสโมสรแรงงานเด็ก สามารถนำความรู้ที่ได้จากจดหมายข่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้...

อ่านต่อ
งานวิจัย
13พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติ ต่อการอ่าน โดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสื่อการสอน อ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังพิกุลพิท

คน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และคะแนนเจตคติต่อการอ่าน ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและคะแนนเจตคติต่อการอ่านหลังเรียน มีค่าสูง กว่า และ...

อ่านต่อ
งานวิจัย
13พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลวิจัยพบว่า 1) นักเรียนและครูต้องการให้นำสื่อจากเอกสารจริง จากหนังสือการ์ตูนและนิทานมาสร้างเป็นแบบฝึก โดยต้องการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัตว์ ความรู้สึกนำและเรื่องที่เกี่ยวกับนิทาน และต้องการให้แบบฝึกมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ....

อ่านต่อ
งานวิจัย
13พ.ค. 55
0

งานวิจัย : การวิเคราะห์คำถามที่ครูภาษาอังกฤษสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสอนทักษะการอ่านในระดับชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผลวิจัย พบว่า 1. ในการสร้างคำถามที่จำแนกตามจุดประสงค์ในการสอนการอ่าน ในขั้นก่อนการอ่าน ครูภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สร้างคำถามเกี่ยวกับความรู้เดิมมากที่สุด และสร้างคำถามเกี่ยวกับการทำนายความข้างหน้าน้อยที่สุด ขั้นระหว่างการอ่าน ครูภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...

อ่านต่อ
จำนวนการเข้าชม: 2,290,901 ครั้ง