แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

น้ำอ้อย  อริยะสุขสกุล (2542)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2545  โรงเรียนสาธิต " พิบูลบำเพ็ญ " มหาวิทยาลัยบูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  จำนวน 30 คน  ผลการวิวิจัยพบว่า  แบบฝึกอ่านจับใจความภาษาไทยที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.67 /93.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้


น้ำอ้อย อริยะสุขสกุล.  (2542).  การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม (สาขาวิชาการประถมศึกษา).  ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.  อาจารย์ที่ปรึกษา : วิมลรัตน์ จตุรานนท์, สุนทร บำเรอราศ, ไพรัตน์ วงษ์นาม.

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกอ่านใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545  โรงเรียนสาธิต " พิบูลบำเพ็ญ " มหาวิทยาลัยบูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  จำนวน 30 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  และค่าเฉลี่ย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  แบบฝึกอ่านจับใจความภาษาไทยที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 90.67 /93.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้

แนะนำเมื่อ 21มี.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,457 ครั้ง