แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนใน จังหวัดลำปาง

กฤษณพันธ์  เพ็งศรี (2536) นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำวิจัยเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนใน จังหวัดลำปางกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในจังหวัดลำปางที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ อายุ 10 ปีขึ้นไป จำนวน 242คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนในจังหวัดลำปาง ประชาชนส่วนใหญ่สนใจและต้องการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือพิมพ์มากที่สุด โดยชอบอ่านข่าวเหตุการณ์ทั่วไป และให้ความเห็นว่าหนังสือพิมพ์เสนอข่าวสารได้น่าเชื่อถือตลอดจนให้รายละเอียดได้ชัดเจนกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น และให้เหตุผลที่เลือกอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ก็เพื่อต้องการความรู้มากที่สุด โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเกษตร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่บ้านของตนเองมากที่สุดสัปดาห์หนึ่งจะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 1-2 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการอ่านครั้งละ 15-30นาทีและจะอ่านเมื่อมีเวลาว่าง ช่วงเวลาบ่าย หลังจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์แล้วจะนำความรู้ได้จากการอ่านไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน

กฤษณพันธ์  เพ็งศรี.(2536).การวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนใน จังหวัดลำปาง. วิทยานิพนธ์  ศศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต  ดวงสา,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ  หงษ์วาท,  รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์, อาจารย์วิสุทธิ์  วานิช

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมาย คือ 1)  เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ของประชาชน ได้แก่ ความสนใจและความต้องการในการเลือกอ่านสื่อสิ่งพิมพ์สถานที่อ่าน จำนวนครั้งที่อ่านภายในหนึ่งสัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านแต่ละครั้ง ช่วงเวลาที่อ่าน และกิจกรรมต่อเนื่องที่ทำหลังจากการอ่าน 2)เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชน ระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับอายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้สถานภาพในครอบครัว และอื่นๆ ที่แตกต่างกัน

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มประชากรในจังหวัดลำปาง โดยวิธีการสุ่มแบบหลายชั้นทั้งชายและหญิง ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ อายุ 10 ปีขึ้นไป จำนวน 242คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า พฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนในจังหวัดลำปาง ประชาชนส่วนใหญ่สนใจและต้องการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือพิมพ์มากที่สุด โดยชอบอ่านข่าวเหตุการณ์ทั่วไป และให้ความเห็นว่าหนังสือพิมพ์เสนอข่าวสารได้น่าเชื่อถือตลอดจนให้รายละเอียดได้ชัดเจนกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น และให้เหตุผลที่เลือกอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ก็เพื่อต้องการความรู้มากที่สุด โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเกษตรซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่บ้านของตนเองมากที่สุดสัปดาห์หนึ่งจะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 1-2 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการอ่านครั้งละ 15-30นาทีและจะอ่านเมื่อมีเวลาว่าง ช่วงเวลาบ่าย หลังจากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์แล้วจะนำความรู้ได้จากการอ่านไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของประชาชนด้วยความสนใจและความต้องการในการเลือกอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ในด้านสถานที่อ่าน จำนวนครั้งที่อ่านภายในหนึ่งสัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่าน ช่วงเวลาที่อ่าน และกิจกรรมต่อเนื่องที่ทำหลังจากการอ่าน เมื่อวิเคราะห์ทุกตัวแปรต้น คือ กลุ่มอายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพในครอบครัว สถานภาพทางสังคม และเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

มีตัวแปรย่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่แตกต่างออกไป เช่น กลุ่มที่มีการศึกษาต่ำมากใช้ระยะเวลาในการอ่านครั้งละน้อยกว่า 15นาที กลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกรอบนอก กลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้นำกลุ่ม และกลุ่มที่มีการศึกษาสูง จะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในช่วงเวลากลางคือมากที่สุด

แนะนำเมื่อ 19มี.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,038,251 ครั้ง