แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิคการใช้ สีสอนอ่านเป็นคำ

วัญเพ็ญ  คุ้มดิษฐ์ (2548)นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทำงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิคการใช้สีสอนอ่านเป็นคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กออทิสติก จำนวน 1 คน แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Single  Subject Design รูปแบบ A-Bโดยใช้เวลาในการทดลอง 6สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5วัน วันละ 30 นาที โดยระยะ (A)เป็นระยะเส้นฐานใช้เวลา 1 สัปดาห์ ระยะ (B)เป็นระยะการสอนอ่านคำใช้เวลา 3 สัปดาห์ ระยะ (Follow up)เป็นระยะติดตามผลใช้เวลาติดตามผล 2 สัปดาห์ แสดงผลการวิจัยโดยใช้กราฟ วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูผลจากแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติกหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้สีสอนอ่านเป็นคำสูงขึ้น

วัญเพ็ญ  คุ้มดิษฐ์.(2548). การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิคการใช้ สีสอนอ่านเป็นคำ.สารนิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพ ฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ :ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญ์

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติก โดยใช้เทคนิคการใช้สีสอนอ่านเป็นคำ และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนสีอ่านเป็นคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กออทิสติก จำนวน1 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีเจาะจง(Purposive Sampling) แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Single  Subject Design รูปแบบ A-Bโดยใช้เวลาในการทดลอง 6สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5วัน วันละ 30 นาที โดยระยะ (A)เป็นระยะเส้นฐานใช้เวลา 1 สัปดาห์ ระยะ (B)เป็นระยะการสอนอ่านคำใช้เวลา 3 สัปดาห์ ระยะ (Follow up)เป็นระยะติดตามผลใช้เวลาติดตามผล 2 สัปดาห์ แสดงผลการวิจัยโดยใช้กราฟ วิเคราะห์ข้อมูลโดยดูผลจากแบบทดสอบ จากจำนวนคำที่อ่านและความเข้าใจความหมายของคำที่อ่านได้นำมาหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านของเด็กออทิสติกหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้สีสอนอ่านเป็นคำสูงขึ้น

แนะนำเมื่อ 15มี.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,011 ครั้ง