แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโครงสร้างระดับยอด กับการสอนตามคู่มือ

พระมหาธีรังกูร  บำรุง (2548)นิสิตปริญญาโท สาขามัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ-โรฒ ได้ทำงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโครงสร้างระดับยอดกับการสอนตามคู่มือครู ของโรงเรียนมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจำนวน 2 ห้องเรียน แบ่งออกป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยบท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบโครงสร้างระดับยอด และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามคู่มือครู ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

พระมหาธีรังกูร  บำรุง. (2548). การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโครงสร้างระดับยอด กับการสอนตามคู่มือครู.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (มัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : รองศาตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์.

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโครงสร้างระดับยอด กับการสอนตามคู่มือครู

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547โรงเรียนมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ห้องเรียน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก แบ่งนักเรียนออกป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยบท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบโครงสร้างระดับยอด และกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามคู่มือครู

แบบแผนการทดลองเป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Randomized Control Group Pretest-Posttest Design) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 20คาบ คาบละ 50 นาที และใช้เนื้อหาเดียวกันในการสอนทั้ง 2 กลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-test for independent samplesและ t-test for dependent samples

ผลการศึกษาพบว่า

  1. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ โครงสร้างระดับยอดกับการสอนตามคู่มือครู มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

  2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ โครงสร้างระดับยอดกับการสอนตามคู่มือครู มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

  3. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ โครงสร้างระดับยอดมีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

  4. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและ หลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

  5. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ โครงสร้างระดับยอดมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

  6. นักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ก่อนและ หลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

แนะนำเมื่อ 09มี.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,003 ครั้ง