แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหาในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ทิพย์มณี ตะเภาหิรัญ (2548) นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหาในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามตัวแปร ได้แก่ องค์ประกอบด้านส่วนตัว องค์ประกอบด้านครอบครัว และองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) จำนวน 273 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับปัญหาในการอ่านภาษาไทยมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับการศึกษาของผู้ปกครองและสถานภาพของผู้ปกครอง 2. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลำดับองค์ประกอบที่ส่งผลมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพื่อน บุคลิกภาพ การสนับสนุนของครูด้านการอ่านภาษาไทย และการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านการอ่านภาษาไทย ตามลำดับ โดยองค์ประกอบทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปัญหาในการอ่าน ภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ได้ร้อยละ 37.00

ทิพย์มณี  ตะเภาหิรัญ. (2548). องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหาในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ เวธนี กรีทอง

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหาในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามตัวแปรได้แก่ องค์ประกอบด้านส่วนตัว ได้แก่ ระดับชั้นที่กำลังศึกษา ลักษณะมุ่งอนาคต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย บุคลิกภาพ ทัศนคติต่อการอ่านภาษาไทย องค์ประกอบด้านครอบครัว ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง สถานภาพของผู้ปกครอง การสนับสนุนของผู้ปกครองด้านการอ่านภาษาไทย องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ การสนับสนุนของครูด้านการอ่านภาษาไทย และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2(ประถมศึกษาปีที่ 4-6) โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2547 จำนวน 273 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จำนวน 90 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 90 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จำนวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหาในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และแบบสังเกตปัญหาในการอ่านภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้

 1. องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาในการเรียนภาษาไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และองค์ประกอบที่มีสัมพันธ์ทางบวกกับปัญหาในการอ่านภาษาไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 2. องค์ประกอบที่มีสัมพันธ์ทางลบกับปัญหาในการอ่านภาษาไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลักษณะมุ่งอนาคต บุคลิกภาพทัศนคติต่อการอ่านภาษาไทย การสนับสนุนของผู้ปกครองด้านการอ่านภาษาไทย การสนับสนุนของครูด้านการอ่านภาษาไทย และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพื่อน

 3. องค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับปัญหาในการอ่านภาษาไทยมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับการศึกษาของผู้ปกครองและสถานภาพของผู้ปกครอง

 4. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงลำดับองค์ประกอบ ที่ส่งผลมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนและเพื่อน บุคลิกภาพ การสนับสนุนของครูด้านการอ่านภาษาไทย และการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านการอ่านภาษาไทย ตามลำดับ โดยองค์ประกอบทั้ง 4 นี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปัญหาในการอ่าน ภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ได้ร้อยละ 37.00

 5. สมการที่สามารถพยากรณ์ปัญหาในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ได้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนำค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

 • 5.1. สมการพยากรณ์ปัญหาในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2ในรูปคะแนนดิบได้แก่

  Y = 151 - .345X10 + .308X12 +.369X14 + .193X10

 • 5.2. สมการพยากรณ์ ปัญหาในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2ในรูปคะแนนมาตรฐานได้แก่

  2 = 506X10 + .349X12 – 459X15 + .155X12

แนะนำเมื่อ 01มี.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,040,960 ครั้ง