แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ภาสกร แจ่มจันทร์เกษม (2534) นิสิตปริญญาโท สาขาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้ทำงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre Based Approach) กับวิธีสอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 52 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนด้วยวิธีสอนตามคู่มือครู ใช้เวลาทดสอบกลุ่มละ 16 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองคือแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ข้อ แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนชนิดอัตนัย  พบว่าความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดัรับการสอน, ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ, ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา, ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาด้านความคล่องในการคิด และด้านความยืดหยุ่นของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน กับวิธีสอนด้วยวิธีสอนตามคู่มือครูแตกต่างกัน ด้วยวิธีสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ


ภาสกร แจ่มจันทร์เกษม, (2534). การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre Based Approach) กับวิธีสอนตามคู่มือครู. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ทางการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับวิธีสอนตามคู่มือครู กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 52 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 26 คน และกลุ่มควบคุม 26 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน กลุ่มควบคุมได้รับการสอนด้วยวิธีสอนตามคู่มือครู ใช้เวลาทดสอบกลุ่มละ 16 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน


เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองคือแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ข้อ แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนชนิดอัตนัย โดยให้นักเรียนเขียนจากภาพ 1 ฉบับ และแบบทดสอบวัดความคิด สร้างสรรค์ทางภาษาของ ทอแรนซ์ ฉบับที่เป็นภาษาเขียน เป็นลายลักษณ์อักษร พบว่าความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดัรับการสอน ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน กับวิธีสอนด้วยวิธีสอน ตามคู่มือครู แตกต่างกัน ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน แบบอรรถฐานกับการสอนด้วยวิธีสอนตามคู่มือครู แตกต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับการสอนด้วยวิธีสอนตามคู่มือครู แตกต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาด้านความคล่องในการคิด และด้านความยืดหยุ่นของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ

แนะนำเมื่อ 27ก.พ. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,488 ครั้ง