แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียน

จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์ (2544) นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่าน ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ จำนวน 15 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 17 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียน และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียง ผลการวิจัยพบว่า 1.ประสิทธิภาพของการสอนสอนซ่อมเสริมแบบเล่นปนเรียน คือ 84.90/83.03  2. กลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์. (2544). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่าน จากการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียนและหาประสิทธิภาพของการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่าน ที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2543 ของโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ จำนวน 15 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 17 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียน และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียง สถิติที่ใช้ในการทดลองคือ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของการสอนสอนซ่อมเสริมแบบเล่นปนเรียน คือ 84.90/83.03
  2. นักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ด้านการอ่านที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมโดยการสอนแบบเล่นปนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเสียงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แนะนำเมื่อ 25ก.พ. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,354 ครั้ง