แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสนใจใน การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีสอนแบบ CIRC ประกอบ กับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน

ขจรศักดิ์  สุนลี (2545) นิสิตปริญญาโท สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีสอนแบบ CIRC ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนโยนออฟอาร์ต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 48 คน ใช้เวลาในการทดลอง 10 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ใน ได้แก่ แผนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการศึกษา พบว่า หลังการทดลอง นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และนักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขจรศักดิ์  สุนลี. (2545). การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีสอนแบบ CIRC ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา ; ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร  พานทอง

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีแบบ CIRC ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนโยนออฟอาร์ต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน 48 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก ซึ่งแบบแผนการทดลองที่ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ใช้เวลาในการทดลอง 10 คาบ คาบละ 50 นาที

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ แผนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test for Dependent Sample

ผลการศึกษาค้นคว้า

  1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังจากได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีสอนแบบ CIRC ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน

  2. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังจากได้รับการสอนอ่านด้วยวิธีสอนแบบ CIRC ประกอบกับการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน

แนะนำเมื่อ 25ก.พ. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,339 ครั้ง