แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสมรรถภาพด้านการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น

เกศริน มนูญผล (2544) นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสมรรถภาพด้านการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกปฏิบัติจริง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรมี 4 ขั้นตอนคือ  1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้วางแผนในการสร้างหลักสูตร  2) การสร้างหลักสูตร โดยนำข้อมูลพื้นฐานมาร่างหลักสูตและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 3) การทดลองใช้หลักสูตร ไปใช้ฝึกอบรมครูกลุ่มสนใจ จำนวน 35 คน ระยะเวลา 3 เดือน มีภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผลการทดลองพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ มุ่งมั่น พยายามในการปฏิบัติการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ทุกขั้นตอน ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ได้สำเร็จ ได้หนังสือเสริมประสบการณ์ คนละ 1-4 เล่ม รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 เล่มและ 4) การประเมินหลักสูตร ทั้งในแง่บริบท ตัวป้อน กระบวนการ  และผลผลิตผลการประเมินพบว่า หลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลการสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เกศริน มนูญผล.(2544). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสมรรถภาพด้านการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

หลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสมรรถภาพด้านการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ครูนำประสบการณ์ในท้องถิ่นและประสบการณ์ในวิชาชีพ มาประกอบกับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกปฏิบัติจริง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาหลักสูตรนี้ได้ดำเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนาซึ่งมี 4 ขั้นตอนคือ

  1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้วางแผนในการสร้างหลักสูตร โดยเฉพาะ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งได้ศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์ และจัดกลุ่มสนทนาผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าสมรรถภาพหลักของครูในการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ได้แก่ ความตั้งใจมุ่งมั่นต่อการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ ความเข้าใจหลักการ และแนวคิดในการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ การเขียนแผนการจัดทำหนังสือ การเก็บข้อมูลสืบค้นภูมิปัญญามาจัดทำตันฉบับหนังสือ การทดลองใช้และนำเสนอผลการจัดทำและพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยเสริมในการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ของครู ได้แก่ ความตั้งใจจริงของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติ และปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ความรู้และเทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากร แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ การสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด การอำนวยความสะดวกในการจัดอบรม งบประมาณ บุคลากรสนับสนุน สถานที่และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนิเทศและติดตามผลการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด เป็นกัลยาณมิตรและต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยขัดขวาง ได้แก่ ความไม่พร้อมของผู้เข้ารับการอบรมขาดการสนับสนุนให้กำลังใจจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการละเลยต่อปัจจัยเสริมดังกล่าว จากข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้สามารถกำหนดเป็นหัวข้อสาระสำคัญของหลักสูตร ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ การวางแผนจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ การจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ การนำเสนอผลการจัดทำและพัฒนาหนังสือประสบการณ์

  2. การสร้างหลักสูตร ซึ่งได้จากการนำข้อมูลพื้นฐานมาเป็นแนวทางในการกำหนดองค์ประกอบของการร่างหลักสูตร นำโครงร่างหลักสูตรที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสม ข้อมูลจากข้อเสนอแนะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

  3. การทดลองใช้หลักสูตร ได้นำหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ฝึกอบรมครูกลุ่มสนใจ จำนวน 35 คน ใช้ระยะเวลา 3 เดือน มีภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นช่วง ๆ มีการทดสอบก่อนและหลังการอบรม ผลการทดลองพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ มุ่งมั่น พยายามในการปฏิบัติการจัดทำหนังสือเสริมประสบการณ์ทุกขั้นตอน ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถจัดทำหนังสือเสริมประสบ-การณ์ได้สำเร็จเต็มศักยภาพด้วยความภาคภูมิใจ ได้หนังสือเสริมประสบการณ์ คนละ 1-4 เล่ม รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 เล่มและ

  4. การประเมินหลักสูตรได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรทั้งในแง่บริบท ตัวป้อน กระบวนการ  และผลผลิต

ผลการประเมินพบว่า หลักสูตรนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลการสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

แนะนำเมื่อ 24ก.พ. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,430 ครั้ง