แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษา : ลักษณะทางจริยธรรมและ กลวิธีนำเสนอ

กฤษณา  คงทน (2548) นิสิตปริญญาโท สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำวิจัยเรื่อง บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษา : ลักษณะทางจริยธรรมและกลวิธีนำเสนอ ข้อมูลที่ใช้เป็นบทอาขยานที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและหนังสืออ่านเพิ่มเติมบทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 25 บท ผลการศึกษาพบว่า บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาได้สอดแทรกจริยธรรมที่พึงปลูกฝังและเสริมสร้างแก่นักเรียนครบทั้ง 13 ด้านตามเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์ คือ 1)ความไฝ่รู้ 2) ความขยัน 3) ความอดทน 4) ความประหยัด 5) ความซื่อสัตย์สุจริต 6) ความมีระเบียบวินัย  7) ความรับผิดชอบ 8) ความสามัคคี 9) ความเสียสละ 10) ความเมตตากรุณา 11) ความกตัญญูกตเวที 12) ความยุติธรรม และ 13) ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรมที่ปรากฎในบทอาขยานภาษาไทยแต่ละระดับชั้นมีไม่เท่ากัน และแต่ละด้านก็มีความถี่ไม่เท่ากันด้วย ส่วนกลวิธีนำเสนอพบว่า ใช้กลวิธีการนำเสนอแบบตรงไปตรงมามากกว่าแบบให้ผู้อ่านตีความ บทอาขยานทั้งหมดนำเสนอในรูปแบบของบทร้อยกรอง

กฤษณา  คงทน. (2548). บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษา : ลักษณะทางจริยธรรมและ กลวิธีนำเสนอ.สารนิพนธ์ กศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์.

การศึกษาวิเคราะห์บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้เห็นจริยธรรมและกลวิธีนำเสนอในบทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร ข้อมูลที่ใช้เป็นบทอาขยานที่สอดแทรกอยู่ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและหนังสืออ่านเพิ่มเติมบทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 25 บท สำหรับหลักเกณฑ์การวิเคราะห์จริยธรรมได้ใช้หลักเกณฑ์จริยธรรม 13 ประการ จากกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย หลักสูตรประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และการวิเคราะห์กลวิธีนำเสนอใช้เกณฑ์การนำเสนอแบบตรงไปตรงมากับการนำเสนอแบบให้ผู้อ่านตีความ ส่วนวิธีเสนอผลการศึกษาใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลของการศึกษาพบว่า บทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาได้สอดแทรกจริยธรรมที่พึงปลูกฝังและเสริมสร้างให้แก่นักเรียนครบทั้ง 13 ด้านตามเกณฑ์ที่ใช้วิเคราะห์ คือ 1)ความใฝ่รู้ 2) ความขยัน 3) ความอดทน 4) ความประหยัด 5) ความซื่อสัตย์สุจริต 6) ความมีระเบียบวินัย  7) ความรับผิดชอบ 8) ความสามัคคี 9) ความเสียสละ 10) ความเมตตากรุณา 11) ความกตัญญูกตเวที 12) ความยุติธรรม และ 13) ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรมที่ปรากฎในบทอาขยานภาษาไทยแต่ละระดับชั้นมีไม่เท่ากัน และแต่ละด้านก็มีความถี่ไม่เท่ากันด้วย บทอาขยานที่มีจริยธรรมมากที่สุด คือบทอาขยานภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีจริยธรรมปรากฎอยู่ 9ด้าน และความถี่ที่ปรากฎก็มากที่สุด คือมีความถี่ 13 บทอาขยานที่มีจริยธรรมน้อยที่สุด คือบทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีจริยธรรมปรากฎอยู่ 3 ด้าน และความถี่ที่ปรากฎก็มีน้อยที่สุด คือมีความถี่ 3

ส่วนกลวิธีนำเสนอในบทอาขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาพบว่า ใช้กลวิธีการนำเสนอแบบตรงไปตรงมามากกว่าการนำเสนอแบบให้ผู้อ่านตีความในอัตราส่วน 2 : 1 บทอาขยานทั้งหมดนำเสนอในรูปแบบของบทร้อยกรอง และรูปแบบของบทร้อยกรองที่ใช้มากที่สุดคือกลอนสุภาพ รองลงมาคือกาพย์ยานี และที่น้อยที่สุดคือร่าบโบราณกับกาพย์ห่อโคลง

แนะนำเมื่อ 23ก.พ. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,427 ครั้ง