แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

ผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     เสาวภา นันทกิจ (2546) นิสิตปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำงานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 33 คน จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งนักเรียนตามระดับความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ หลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในกลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มต่ำ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการทดสอบกับระดับความสามารถต่อผลสัมฤทธ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ


     เสาวภา นันทกิจ. (2546). ผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา. อาจารย์ที่ปรึกษา วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, ไพรัตน์ วงษ์นาม.

     การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 33 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Sampling) และแบ่งนักเรียนตามระดับความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษ จากระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ หลัก 5 (อ 015) เป็นกลุ่มสูง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มต่ำแบบแผนการทดลองเป็น รูปแบบ 2 องค์ประกอบแบบ วัดซ้ำ 1 องค์ประกอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทางแบบวัดซ้ำ (Two –Way ANOVA: Repeated Measures)
ผลการวิจัยพบว่า


     1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ หลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในกลุ่มสูง กลุ่มปานกลางและกลุ่มต่ำ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


     2. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการทดสอบกับระดับความสามารถต่อผลสัมฤทธ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ

แนะนำเมื่อ 20ก.พ. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,431 ครั้ง