แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การสร้างชุดสมรรถภาพการอ่านและการเขียนในการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบการศึกษาทางไกล สาขาศึกษาศาสตร์

ราวดี  ปฏิวัติวงศ์ (2547)นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ-โรฒ ทำวิจัยเรื่อง การสร้างชุดสมรรถภาพการอ่านและการเขียนในการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระบบการศึกษาทางไกล สาขาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยพัฒนากรอบสาระของชุดด้วยการสำรวจความคิดของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิกทางการอ่านและการเขียน แล้วนำชุดพัฒนามาศึกษาหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน 3ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1:ศึกษากับนักเรียนจำนวน 1 คน ระยะที่ 2: ศึกษากับนักศึกษาจำนวน 6 คน ระยะที่ 3 : ศึกษากับนักศึกษาจำนวน 30 คน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่ต่ำกว่า 80/80ผลการวิจัยพบว่า หน่วยที่ 1มีค่าประสิทธิภาพ 85.58/86.83  หน่วยที่ 2มีค่าประสิทธิภาพ 83.79/87.22หน่วยที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 86.22/84.33และหน่วยที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ 83.33/84.50ซึ่งถือว่าชุดพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

ราวดี  ปฏิวัติวงศ์.  (2547). การสร้างชุดสมรรถภาพการอ่านและการเขียนในการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ระบบการศึกษาทางไกล  สาขาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.ปริญญานิพนธ์  กศ.ด.(การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คระกรรมการควบคุม :  ดร.สุวพร  ตั้งสมวรพงษ์, ดร.จารุวรรณ  สกุลคู, รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายเพื่สร้างชุดพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระบบการศึกษาทางไกลสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมทั้งศึกษาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

ตอนที่1การพัฒนากรอบสาระของชุดพัฒนา

การพัฒนากรอบสาระของชุดโดยการสำรวจความคิดของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการอ่านและการเขียน การสำรวจลักษณะพฤติกรรมการอ่านและการเขียนที่นักศึกษาปฏิบัติ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 2 การสร้างชุดพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียน

ในขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย 1)การสร้างเนื้อหาสาระและกิจกรรมของหัวข้อย่อยต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกรอบโครงร่างจากการศึกษาเอกสารตำราที่เกี่ยวข้อง 2)การตรวจสอบและประเมินความหมาะสมของชุดพัฒนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15คน แล้วนำมาปรับปรุงให้ชุดพัฒนามีความเหมาะสม และ 3)การศึกษาประสิทธิภาพของชุดพัฒนา โดยนำชุดพัฒนามาศึกษาหาประสิทธิภาพกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน 3ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1:ศึกษากับนักเรียนจำนวน 1 คน ระยะที่ 2: ศึกษากับนักศึกษาจำนวน 6 คน ระยะที่ 3 : ศึกษากับนักศึกษาจำนวน 30 คน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่ต่ำกว่า 80/80

ผลการวิจัยพบว่ากรอบเนื้อหาสาระของชุดพัฒนาแบ่งออกเป็น  4 หน่วยได้แก่ หน่วยที่ 1:การอ่านเพื่อศึกษาค้นคว้า หน่วยที่ 2 : การอ่านเพื่อเข้าใจสาร หน่วยที่ 3: การอ่านเพื่อให้เกิดทรรศนะ และหน่วยที่ 4 : การเขียนโดยเนื้อหาทั้ง 4 หน่วยดังกล่าวจะครอบคลุมทักษะการอ่านและการเขียนเบื้องต้นที่นักศึกษาควรมีเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป และผลการศึกษาหาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาทั้ง 3 ระยะ พบว่าประสิทธิภาพของชุดพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนมีดังนี้ หน่วยที่ 1มีค่าประสิทธิภาพ 85.58/86.83  หน่วยที่ 2มีค่าประสิทธิภาพ 83.79/87.22หน่วยที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 86.22/84.33และหน่วยที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ 83.33/84.50ซึ่งถือว่าชุดพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

แนะนำเมื่อ 05ก.พ. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,218,955 ครั้ง