แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบบูรณาการชองเมอร์ดอกซ์ (MIA)

รจนา  ชาญวิชิต (2547)นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการชองเมอร์ดอกซ์ (MIA)กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 53 คน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่ แบบประเมินตนเองด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การสอนโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์  (MIA)ทำให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการมีความรับผิดชอบช่วยเหลือกลุ่มทำงานจนประสบความสำเร็จ หาความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้จากพจนุกรมได้ และปฏิบัติกิจกรรมได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดมากที่สุด

รจนา  ชาญวิชิต. (2547). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสอนแบบบูรณาการชองเมอร์ดอกซ์ (MIA). สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงเยาว์ กอสนาน.

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้วิธีการสอนอ่านโดยวิธีแบบบูรณาการของ เมอร์ดอกซ์ (MIA)  ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 53 คน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ อำเภอเมือง จังหวักฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แบบประเมินตนเองด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบสังเกตพฤติกรรมด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ดำเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 16 คาบ ๆละ 50 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. การสอนโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์  (MIA)ทำให้นักเรียนมีความ- สามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  2. การใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์  (MIA)ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการ ในด้านการมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือกลุ่มทำงานจนประสบความสำเร็จ หาความหมายของคำศัพท์ที่กำหนดให้จากพจนุกรมได้ และปฏิบัติกิจกรรมได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนดมากที่สุด

แนะนำเมื่อ 03ก.พ. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,502 ครั้ง