แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ของบุคคลวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานคร

พิภพ ไทยบุญนาค. (2547). นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ทำการวิจัยเรื่องทัศนคติ และพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดีของบุคคลวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศหญิงและเพศชาย วัยทำงานในช่วงอายุ25-59 ปี จำนวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 25–34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง โดยมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท และโดยซื้อหนังสือประเภทเรื่องสั้น แนวเรื่องเกี่ยวกับความรัก การสะท้อนสังคม และภาพของชีวิตจริงและซื้อหนังสือจากร้านหนังสือในศูนย์การค้าต่างๆ โดยซื้อหนังสือ 1 ครั้งต่อเดือน และซื้อจำนวน 1 เล่มต่อครั้ง ทั้งนี้มีทัศนคติต่อหนังสือประเภทบันเทิงคดีและมีรูปแบบการดำเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับหนังสือประเภทบันเทิงคดีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 3. ทัศนคติต่อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ด้านประโยชน์และเนื้อหาสาระ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ด้านประเภทของหนังสือบันเทิงคดีที่ซื้อ และด้านราคาของหนังสือบันเทิงคดีมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. รูปแบบการดำรงชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ด้านประเภทของหนังสือบันเทิงคดีที่ซื้อ และด้านแนวเรื่องของหนังสือบันเทิงคดีที่ซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

พิภพ ไทยบุญนาค.(2547). ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ของบุคคลวัยทำงาน ในกรุงเทพมหานคร.สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ :ดร.พนิต กุลศิริ.

การวิจัยครั้งนี้ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ของบุคคลวัยทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศหญิงและเพศชายวัยทำงานในช่วงอายุ25-59 ปี จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่าที สถิติวิเคราะห์ความแปร ปรวนทางเดียว วิเคราะห์ความสัมพันธ์ไคสแควร์

ผลการวิจัย พบว่า

  1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ25–34 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง โดยมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท และ มีสถานภาพโสด โดยซื้อหนังสือประเภทเรื่องสั้น โดยมีแนวเรื่องเกี่ยวกับความรัก การสะท้อนสังคมและภาพของชีวิตจริง และซื้อหนังสือจากร้านหนังสือในศูนย์การค้าต่างๆ ราคาประมาณ51 – 100บาทต่อครั้ง โดยซื้อหนังสือ 1 ครั้งต่อเดือน และซื้อจำนวน 1 เล่มต่อครั้ง ทั้งนี้มีทัศนคติต่อหนังสือประเภทบันเทิงคดีและมีรูปแบบการดำเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก

  2. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับหนังสือประเภทบันเทิงคดีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ0.05

  3. ทัศนคติต่อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ด้านประโยชน์และเนื้อหาสาระ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ด้านประเภทของหนังสือบันเทิงคดีที่ซื้อ และด้านราคาของหนังสือบันเทิงคดีมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ทัศนคติต่อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ด้านคุณสมบัติและลักษณะ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ด้านประเภทของหนังสือบันเทิงคดีที่ซื้อ, ด้านแนวเรื่องของหนังสือบันเทิงคดี, ด้านราคาของหนังสือบันเทิงคดี, ด้านจำนวนครั้งที่ซื้อหนังสือบันเทิงคดี และด้านจำนวนเล่มที่ซื้อหนังสือบันเทิงคดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

  4. รูปแบบการดำรงชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ด้านประเภทของหนังสือบันเทิงคดีที่ซื้อ และด้านแนวเรื่องของหนังสือบันเทิงคดีที่ซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05รูปแบบการดำรงชีวิต ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี ด้านประเภทของหนังสือบันเทิงคดี, ด้านแนวเรื่องของหนังสือบันเทิงคดีที่ซื้อ และด้านจำนวนครั้งที่ซื้อหนังสือบันเทิงคดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

แนะนำเมื่อ 18ม.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,451 ครั้ง