แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ภาษาในวรรณกรรมของปราบดา หยุ่น

ชนางลักษณ์  ขุนทอง (2549) นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำวิจัยเรื่อง ภาษาในวรรณกรรมของปราบดา หยุ่น โดยศึกษาจากการใช้คำ ประโยค สำนวน และภาพพจน์ ผลการศึกษาพบว่า ภาษาในวรรณกรรมของปราบดา  หยุ่นมีลักษณะดังนี้ การใช้คำมี 7ลักษณะ คือ ใช้คำเดิมในความหมายเดิม มีคำซ้ำ คำสัมผัส คำสลับที่ คำพ้องเสียง คำหลายความหมาย คำผวน คำตรงข้าม คำภาษาปาก คำสแลง คำมีระดับคำโบราณ ใช้คำเดิมในความหมายใหม่ ใช้คำสร้างใหม่ มีคำประสม คำซ้อนความหมาย คำศัพท์บัญญัติใหม่ ใช้การหลากคำ ใช้คำภาษาต่างประเทศ ใช้คำลักษณนามแบบใหม่ และใช้คำบรรยายความ ส่วนการใช้ประโยค มี 2 ลักษณะคือ ใช้ประโยคตามลักษณะโครงสร้างของประโยค การใช้ประโยคขยายความแบบต่อเนื่อง การใช้สำนวนมี 4 ลักษณะ คือ ใช้สำนวนเดิมในความหมายเดิม ใช้สำนวนที่ดัดแปลงจากสำนวนเดิม การใช้สำนวนที่สร้างขึ้นใหม่ และการเล่นความหมายในสำนวนเดิม โดยการนำสำนวนเดิมมาใช้ในความหมายที่ตรงตามตัวอักษร การใช้ภาพพจน์ ในงานเขียนของปราบดา หยุ่นเป็นการใช้ภาพพจน์ที่สร้างใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นความเปรียบที่ใช้แตกต่างจากที่ใช้กันทั่วไป โดยสร้างความเปรียบใหม่

ชนางลักษณ์  ขุนทอง. (2549). ภาษาในวรรณกรรมของปราบดา หยุ่น.ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวดี  ภู่ประดิษฐ์. อาจารย์พรธาดา  สุวัธนวนิช.

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมของปราบดา  หยุ่น โดยศึกษาจากการใช้คำ ประโยค สำนวน และภาพพจน์ ผลการศึกษาพบว่า ภาษาในวรรณกรรมของปราบดา  หยุ่นมีลักษณะดังนี้

การใช้คำมี 7ลักษณะ คือ ใช้คำเดิมในความหมายเดิม มีคำซ้ำ คำสัมผัส คำสลับที่ คำพ้องเสียง คำหลายความหมาย คำผวน คำตรงข้าม คำภาษาปาก คำสแลง คำมีระดับคำโบราณ ใช้คำเดิมในความหมายใหม่ ใช้คำสร้างใหม่ มีคำประสม คำซ้อนความหมาย คำศัพท์บัญญัติใหม่ ใช้การหลากคำ ใช้คำภาษาต่างประเทศ ใช้คำลักษณนามแบบใหม่ และใช้คำบรรยายความ

การใช้ประโยค มี 2 ลักษณะคือ ใช้ประโยคตามลักษณะโครงสร้างของประโยค มีการใช้ประโยคขยายแบบซ้ำโครงสร้างโดยละบางส่วนของประโยค หรือละทั้งประโยค การใช้ประโยคขยายความแบบต่อเนื่องโดย วิธีกล่าวซ้ำ และใช้ประโยคตามศิลปะการใช้ภาษา มี 8ลักษณะ คือ ประโยคคำถาม ประโยคสรุปความ ประโยคเน้นความ ประโยคขนานความ ประโยคขัดความ ประโยคย้อนคารม ประโยคเปรียบเทียบ และประโยคอธิบายหรือขยายความไว้ในวงเล็บ

การใช้สำนวนมี 4 ลักษณะ คือ ใช้สำนวนเดิมในความหมายเดิม ใช้สำนวนที่ดัดแปลงจากสำนวนเดิม โดยการเพิ่มคำหรือข้อความ โดยการตัดคำ โดยการตัดคำหรือความแล้วเพิ่มคำหรือความของสำนวนเดิม โดยการเปลี่ยนคำบางคำใหม่ โดยการเปลี่ยนคำและเพิ่มคำบางคำใหม่ โดยการสลับที่ของสำนวนเดิม การใช้สำนวนที่สร้างขึ้นใหม่ และการเล่นความหมายในสำนวนเดิม โดยการนำสำนวนเดิมมาใช้ในความหมายที่ตรงตามตัวอักษร

การใช้ภาพพจน์ ในงานเขียนของปราบดา หยุ่นเป็นการใช้ภาพพจน์ที่สร้างใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นความเปรียบที่ใช้แตกต่างจากที่ใช้กันทั่วไป โดยสร้างความเปรียบใหม่ มีอยู่ 6ประเภทคือ อุปมา อุปลักษณ์ บุคคลวัตหรือบุคลาธิษฐาน อติพจน์ สัทพจน์ และคำเรียกสี

แนะนำเมื่อ 02ส.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,218,947 ครั้ง