แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในนวนิยาย ของดอกไม้สด

ขนิษฐา  ทินวัฒน์(2549) นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในนวนิยายของดอกไม้สด โดยศึกษาจาก นวนิยายของดอกไม้สดจำนวน 12 เรื่องในช่วงปี พ.ศ. 2472 – 2492 ผลการศึกษาพบว่า ภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกษาแบ่งออกเป็น 4ประเด็นคือ การจัดการศึกษา ค่านิยมทางด้านการศึกษาและการดูงานต่างประเทศ ผลของการจัดการศึกษา และการศึกษาของสตรี ส่วนด้านวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 4ประเด็น คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการแต่งกายและการไว้ผม การเข้าสมาคม วัฒนธรรมสมัยรัฐนิยม ภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกษาพบว่า ดอกไม้สดให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเสนอทัศนะว่าประเทศชาติจะเจริญได้ประชาชนต้องได้รับการศึกษาอย่างดีและเท่าเทียมกัน  ส่วนภาพสะท้อนของสังคมด้านวัฒนธรรมพบว่า ดอกไม้สด โดยเสนอทัศนะว่าแม้อารยธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยยังคงอยู่และผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ระเบียบปฏิบัติอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวการณ์ของสังคม

ขนิษฐา  ทินวัฒน์. (2549). ภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในนวนิยาย ของดอกไม้สดสารนิพนธ์ กศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : รศ. สุภา ปานเจริญ.

สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในนวนิยายของดอกไม้สดโดยศึกษาจากนวนิยายของดอกไม้สดจำนวน 12 เรื่องในช่วงปี พ.ศ. 2472 – 2492 ผลการศึกษาพบว่า ภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกาแบ่งออกเป็น 4ประเด็นคือ การจัดการศึกษา ค่านิยมทางด้านการศึกษาและการดูงานต่างประเทศ ผลของการจัดการศึกษา และการศึกษาของสตรี ส่วนด้านวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 4ประเด็นคือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมการแต่งกายและการไว้ผม การเข้าสมาคม วัฒนธรรมสมัยรัฐนิยม

ภาพสะท้อนของสังคมด้านการศึกษาพบว่า ดอกไม้สดให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเสนอทัศนะว่าประเทศชาติจะเจริญได้ประชาชนต้องได้รับการศึกษาอย่างดีและเท่าเทียมกัน การศึกษามีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ ทำให้คนรู้จักคิด พิจารณา แยกแยะความถูก-ผิด เลือกปฏิบัติให้เป็นคนดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้ดอกไม้สดเป็นสตรีที่มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเกินกว่าสตรีในยุคนั้น

ภาพสะท้อนของสังคมด้านวัฒนธรรมพบว่า นวนิยายของดอกไม้สดสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมขณะนั้นอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอทัศนะว่าแม้อารยธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยยังคงอยู่และผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ระเบียบปฏิบัติอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวการณ์ของสังคมและฐานะความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นบุคลิกลักษณะของคนไทยที่พึ่งพาอาศัยกันความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่ยังคงอยู่มิได้เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

ดอกไม้สดสะท้อนภาพการศึกษาและวัฒนธรรมในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของสังคมไทยไว้ในนวนิยายของตน พร้อมทั้งเสนอแนวคิดอันทรงคุณค่าในการปรับเปลี่ยนค่านิยมดังกล่าวให้กลมกลืนกับวิถีชีวิต

แนะนำเมื่อ 12ก.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,040,962 ครั้ง