แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)

กอบกุล  สกุลแก้ว (2553)  นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ทำวิจัยเรื่องความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง  จากการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed  Reading-Thinking  Activity)  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึงที่มีการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 26-89 เดซิเบล ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา  และมีใบรับรองความพิการ  สามารถอ่านออกเสียงและอ่านริมฝีปากได้  มีระดับสติปัญญาปกติ  และเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 2    โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 5 คน  ผลวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของอยู่ในระดับดี  และหลังการสอนการอ่านแบบ DR-TA นักเรียนมีความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยสูงขึ้น

กอบกุล  สกุลแก้ว.  (2553).  การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง  จากการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed  Reading-Thinking  Activity).  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม : ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล  และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสาร.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง  จากการสอนอ่านแบบ DR-TA กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึงที่มีการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 26-89 เดซิเบล ซึ่งได้รับการตรวจวัดการได้ยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา  และมีใบรับรองความพิการ  สามารถอ่านออกเสียงและอ่านริมฝีปากได้  มีระดับสติปัญญาปกติ  กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 5 คน  ดำเนินการสอนจำนวน 15 ครั้ง  ครั้งละ 50 นาที 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านจับใจความแบบ DR-TA  และแบบทดสอบวัดความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่ามัธยฐาน  ค่าพิสัยควอไทล์  และสถิติทดสอบ Sign  Test  for  Median : One  Sample และ The  Wilcoxon  Matched-Pairs  Signed  Ranks-Test

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

  1. ความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึงอยู่ในระดับดี
  2. ความสามารถอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึงหลังการสอนอ่านแบบ DR-TA สูงขึ้น
แนะนำเมื่อ 26พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,040,974 ครั้ง