แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อติกานต์ ทองมาก. (2552). นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาการใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง จำนวน 32 คน ผลการวิจัย พบว่า วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทำให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด

อติกานต์ ทองมาก. (2552). การใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย์ เฉลียวศรี พิบูลชล, รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรร วงษ์อยู่น้อย

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนแบบโครงงาน แบบประเมินคุณภาพโครงงานด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินทักษะการคิด แบบแผนการทดลองเป็นแบบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest- Posttest Design) โดยทักษะการพูดประเมินจากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ใช้ก่อนและหลังการทดลอง แบบประเมินคุณภาพโครงงานด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินตนเองด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ใช้หลังเสร็จสิ้นโครงงานที่ 1โครงงานที่ 2 และโครงงานที่ 3 และแบบประเมินทักษะการคิดใช้ระหว่างการทำโครงงานทุกโครงงานใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการทดลอง และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพโครงงานด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินทักษะการคิด และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / PC เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ t – test แบบ Dependent Samples

ผลการวิจัย พบว่า วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานทำให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีพัฒนาการด้านทักษะการคิด

แนะนำเมื่อ 26พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,421 ครั้ง