แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาแบบฝีกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประมง  สวัสดีลาภา (2552)  นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ  จำนวน 40   ผลการวิจัยพบว่า  1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.69/ 81.44  2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ประมง  สวัสดีลาภา.  (2552).  การพัฒนาแบบฝีกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร.    สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี ชาติกานนท์.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเศวตฉัตร  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ  จำนวน 40 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน 

แบบการวิจัยที่ใช้  คือ  การวิจัยเชิงทดลองแบบ Randomized  one-Group  Pretest-Posttest  Design  ระยะเวลาในการทดลอง  จำนวน 18 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test แบบ Dependent  Sample

ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.69/ 81.44
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แนะนำเมื่อ 26พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,440 ครั้ง