แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องเกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นวเนตร  สังข์สมบูรณ์ (2552)  นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ทำวิจัยเรื่องพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องเกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 4  หนองแคอนุสรณ์  โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 45 คน  ผลการวิจัยพบว่า  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี มีประสิทธิภาพ  81.00/ 83.22  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  เกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี  หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

นวเนตร  สังข์สมบูรณ์.  (2552).  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องเกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 4  หนองแคอนุสรณ์.    สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี ชาติกานนท์.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องเกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 4  หนองแคอนุสรณ์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนเทศบาล 4  หนองแคอนุสรณ์  จำนวน 45 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  เรื่องเกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent  Sample

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  เกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรีมีประสิทธิภาพ  81.00/ 83.22
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  เกร็ดความรู้คู่เมืองสระบุรี  หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
แนะนำเมื่อ 26พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,040,990 ครั้ง