แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : ผลของอินเตอร์เนตต่อการอ่านของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

รพีพัฒน์  โสอินทร์. (2551).  นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ทำการวิจัยเรื่องผลของอินเตอร์เนตต่อการอ่านของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตที่ไม่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกจำนวน 51 คน โดยแบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มทดลอง ที่ได้รับการเสริมการอ่านจากอินเตอร์เนต และกลุ่มควบคุม ที่ไม่ได้รับการเสริมการอ่านจากอินเตอร์เนต  ผลวิจัยสรุปได้ว่า  ถึงแม้การเรียนอ่านของนิสิตโดยอาศัยอินเตอร์เนตเป็นแหล่งฝึกฝนการอ่านเพิ่มเติมไม่ได้ส่งผลชัดเจนต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนิสิต  อาทิ  ด้านการจดจำและเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม  แต่การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนตของนิสิตเพื่อการศึกษา  เช่น  เพื่อการค้นคว้าและการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษยังคงได้รับความสนใจจากนิสิต

รพีพัฒน์  โสอินทร์.  (2551).  ผลของอินเตอร์เนตต่อการอ่านของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ.  ปริญญานิพนธ์. ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะกรรมการควบคุม : อาจารย์ ดร.สายวรุณ  จำปาวัลย์, อาจารย์ ดร.ศิรินันท์  ศรีเนาวรัตน์  และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพา  เทพอัครพงศ์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอินเตอร์เนตต่อการอ่านของนิสิตที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ผู้วิจัยได้คัดเลือกนิสิตที่ไม่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกจำนวน 51 คน เป็นกลุ่มทดลองในงานวิจัยครั้งนี้  โดยแบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มนิสิตที่ได้รับการเสริมการอ่านจากอินเตอร์เนตซึ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มนิสิตที่ได้รับการเสริมการอ่านจากหนังสือพิมพ์เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  นิสิตทั้งสองกลุ่มใช้เวลาเรียนวิชาเทคนิคการอ่าน 1 ภาคการศึกษา  ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งก่อนและหลังการเรียนเพื่อวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิต  และใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลและข้อมูลด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของนิสิตทั้งสองกลุ่ม

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนิสิตที่ได้รับการเสริมการอ่านจากอินเตอร์เนตและกลุ่มนิสิตที่ไม่ได้รับการเสริมการอ่านจากอินเตอร์เนตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
  2. ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของกลุ่มนิสิตที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สูงกว่าและกลุ่มนิสิตที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ต่ำกว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
  3. มีความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนของนิสิตที่เรียนวิชาเทคนิคการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจากแบบทดสอบศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตกลุ่มทดลองต่อการใช้อินเตอร์เนตเพื่อเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชี้ให้เห็นว่า  แม้ว่านิสิตไม่ได้รับผลดีด้านการจดจำและการเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มจากการใช้อินเตอร์เนต  นิสิตทั้งสองกลุ่มยังมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้อินเตอร์เนตเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป

ผลงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า

ถึงแม้การเรียนอ่านของนิสิตโดยอาศัยอินเตอร์เนตเป็นแหล่งฝึกฝนการอ่านเพิ่มเติมไม่ได้ส่งผลชัดเจนต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนิสิต  อาทิ  ด้านการจดจำและเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม  แต่การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนตของนิสิตเพื่อการศึกษา  เช่น  เพื่อการค้นคว้าและการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษยังคงได้รับความสนใจจากนิสิต

แนะนำเมื่อ 26พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,040,955 ครั้ง