แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : สำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์

อักษร พูลศรี. (2551). นิสิตปริญญาโท สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาสำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์  ในลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครงสร้าง การใช้ และที่มาของสำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์ โดยศึกษาจากสำนวน ซึ่งเป็นคำกริยาที่ปรากฏในนิตยสารดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า สำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์ มีทั้งคำภาษาไทย และคำภาษาอังกฤษ สำนวนเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นคำเดี่ยว และกลุ่มคำ คำเดี่ยวแบ่งเป็นคำเดี่ยวพยางค์เดียว และคำเดี่ยวมากกว่าหนึ่งพยางค์ ส่วนกลุ่มคำแบ่งเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายเปลี่ยน ได้แก่ คำประสม คำซ้อน และสำนวน และกลุ่มคำที่มีความหมายตรงตามตัว ได้แก่ กลุ่มคำที่ประกอบด้วยคำหลักและส่วนขยาย และกลุ่มคำที่มีการเปรียบเทียบ ด้านการใช้สำนวนพบว่ามีการใช้ 2 ลักษณะคือ การใช้สำนวนเดิม และการใช้สำนวนสร้างใหม่ สำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์ มีที่มาจากสำนวนเดิม  คำภาษาอังกฤษ คำสแลง และคำ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งเน้นเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีใหม่

อักษร พูลศรี. (2551). สำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.คณะกรรมการควบคุม: อาจารย์วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวดี ภู่ประดิษฐ์.

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครงสร้าง การใช้ และที่มาของสำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์ โดยศึกษาจากสำนวน ซึ่งเป็นคำกริยาที่ปรากฏในนิตยสารดังกล่าว

ผลการศึกษาพบว่า สำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์ มีทั้งคำภาษาไทยและคำภาษาอังกฤษ สำนวนเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นคำเดี่ยว และกลุ่มคำ คำเดี่ยวแบ่งเป็นคำเดี่ยวพยางค์เดียว และคำเดี่ยวมากกว่าหนึ่งพยางค์ ส่วนกลุ่มคำแบ่งเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายเปลี่ยน ได้แก่ คำประสม คำซ้อน และสำนวน และกลุ่มคำที่มีความหมายตรงตามตัว ได้แก่ กลุ่มคำที่ประกอบด้วยคำหลักและส่วนขยาย และกลุ่มคำที่มีการเปรียบเทียบ ด้านการใช้สำนวนพบว่ามีการใช้ 2 ลักษณะคือ การใช้สำนวนเดิม และการใช้สำนวนสร้างใหม่ สำนวนที่เป็นคำกริยาในการเขียนข่าวนิตยสารสตาร์นิวส์ มีที่มาจากสำนวนเดิม  คำภาษาอังกฤษ คำสแลง และคำ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งเน้นเรื่องที่เป็นเทคโนโลยีใหม่

แนะนำเมื่อ 26พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,503 ครั้ง