แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การใช้แนวการสอนแบบอรรถฐานเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มนต์ชาตรี  เกตุมุณี (2551)  นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ทำวิจัยเรื่องการใช้แนวการสอนแบบอรรถฐานเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2  จำนวน 30 คน  ผลการวิจัยพบว่า  ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระหว่างก่อนและหลังการเรียนตามแนวการสอนแบบอรรถฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบบันทึกหลังการสอน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา

มนต์ชาตรี  เกตุมุณี.  (2551).  การใช้แนวการสอนแบบอรรถฐานเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  สารนิพนธ์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ :  รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี  พิบูลชล.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยการใช้แนวการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based  Approach)

กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2550 โดยเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) 1 หมู่เรียน  จำนวน 30 คน  แบบแผนการทดลองเป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One  group  pretest-posttest  design)  ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 12 คาบ  คาบละ 60 นาที  

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  แผนการเรียนรู้การอ่านตามแนวอรรถฐาน  แบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบบันทึกหลังการสอน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ร้อยละ (Percentage)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  และการทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่มีอิสระ (t-test  for  Dependent  Samples)

ผลการวิจัยพบว่า 

ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระหว่างก่อนและหลังการเรียนตามแนวการสอนแบบอรรถฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบบันทึกหลังการสอน  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา

แนะนำเมื่อ 25พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,001 ครั้ง