แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การสำรวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นงค์นาถ ชาววัง. (2551). นิสิตปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สำรวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1, 2, 3, และ 7 จำนวน 840 คน โดยนักเรียน 420 คน มาจากแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และนักเรียน 420 คนมาจากแผนการเรียนศิลป์-ภาษา ผลวิจัย พบว่า ความสามารถในการอ่านของนักเรียนทั้งสามด้าน อันประกอบด้วย ด้านโครงสร้างประโยค ด้านคำศัพท์ และด้านความเข้าใจในการอ่าน อยู่ในระดับต่ำ นักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 70%) ไม่สามารถตอบข้อถูกผลการวิจัยจึงแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีปัญหาการอ่านทั้งสามด้าน นอกจากนี้ความสามารถในการอ่านทั้งสามด้านของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา ไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ในระดับต่ำ

นงค์นาถ ชาววัง. (2551). การสำรวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1, 2, 3, และ 7 ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: อาจารย์ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์ อาจารย์ ดร. แสงจันทร์ เหมเชื้อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1, 2, 3, และ 7 ปีการศึกษา 2549 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 840 คน โดยนักเรียน 420 คน มาจากแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และนักเรียน 420 คนมาจากแผนการเรียนศิลป์-ภาษา นักเรียนทำแบบทดสอบการอ่านเพื่อวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยแบบทดสอบแบ่งเป็นสามด้าน คือ ด้านโครงสร้างประโยค ด้านคำศัพท์ และด้านความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการอ่านของนักเรียนวัดจาก เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ทำข้อสอบผ่าน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านของนักเรียนทั้งสามด้าน อันประกอบด้วย ด้านโครงสร้างประโยค ด้านคำศัพท์ และด้านความเข้าใจในการอ่าน อยู่ในระดับต่ำ นักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า 70%) ไม่สามารถตอบข้อถูกผลการวิจัยจึงแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีปัญหาการอ่านทั้งสามด้าน คือ ด้านโครงสร้างประโยค ด้านคำศัพท์ และด้านความเข้าใจในการอ่าน

ในการทดสอบความแตกต่างของปัญหาทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา ทั้งสามด้าน อันประกอบด้วย ด้านโครงสร้างประโยค ด้านคำศัพท์ และด้านความเข้าใจในการอ่าน พบว่าเพียง 30%ของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา เท่านั้นที่สามารถตอบคำถามของข้อสอบได้ถูกต้อง จึงเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่ (มากกว่า70%) มีปัญหาในการอ่านทั้งสามด้านเหมือนกัน จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านทั้งสามด้านของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์-ภาษา อยู่ในระดับต่ำ และความสามารถทางการอ่านของนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน

 

แนะนำเมื่อ 25พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,485 ครั้ง