แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของเด็กเรียนช้าโดยใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ

สุกัญญา ขลิบเงิน. (2551).นิสิตปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของเด็กเรียนช้าโดยใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปิติศึกษา จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้พัฒนาความเข้าใจในการอ่าน จำนวน5 แผน 2) แบบฝึกหัดพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 3) แบบฝึกหัดพัฒนาการอ่าน 4) แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านแต่ละแผนการเรียนรู้  ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย หลังจบหน่วยการเรียนรู้นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ส่วนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนด้านความตั้งใจในการเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในการเรียนดี สามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงในการเรียนและกิจกรรมการเรียนตามวิธีการที่กำหนดจากสื่อที่ครูกำหนดให้ได้ พฤติกรรมด้านการใช้เวลาในการทำงาน นักเรียนทุกคนใช้เวลาในการทำงานตามเวลาที่กำหนด

สุกัญญา ขลิบเงิน. (2551).การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของเด็กเรียนช้าโดยใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ.  สารนิพนธ์ (การสอนภาษาไทย) เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการ : รองศาสตราจารย์สมร เจนจิจะ, รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ ประชากรได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนปิติศึกษา จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้พัฒนาความเข้าใจในการอ่าน จำนวน5 แผน 2) แบบฝึกหัดพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล 3) แบบฝึกหัดพัฒนาการอ่าน 4) แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านแต่ละแผนการเรียนรู้ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจในการอ่าน 6) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ผู้ศึกษาดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้การหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเกณฑ์กำหนดร้อยละ 70 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเขียนบรรยายเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย จากผลการทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านหลังจบหน่วยการเรียนรู้นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ส่วนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบเอกัตภาพด้านความตั้งใจในการเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในการเรียนดี สามารถปฏิบัติตามคำชี้แจงในการเรียนและกิจกรรมการเรียนตามวิธีการที่กำหนดจากสื่อที่ครูกำหนดให้ได้ พฤติกรรมด้านการใช้เวลาในการทำงาน นักเรียนทุกคนใช้เวลาในการทำงานตามเวลาที่กำหนด แต่ในระยะแรกของการเรียน นักเรียนใช้เวลาทำงานค่อนข้างนาน หลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถปรับตัวและควบคุมเวลาในการทำงานของนักเรียนได้เอง พฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการเรียน นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเรียนดี มีการซักถาม การตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น
 

แนะนำเมื่อ 25พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,439 ครั้ง