แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำสำหรับชาวต่างชาติ

กฤษณา สุภาพักตร์. (2551) นิสิตปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำสำหรับชาวต่างชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชาวต่างชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จำนวน 10 คน ได้มาโดยครูผู้สอนคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความบกพร่องในการออกเสียงควบกล้ำ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำสำหรับชาวต่างชาติ ผลวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำสำหรับชาวต่างชาติ มีค่าประสิทธิภาพ ระหว่าง 54.55 – 86.77 แสดงว่าแบบฝึกชุดนี้มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านออกเสียงควบกล้ำได้ถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น 2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงควบกล้ำของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กฤษณา สุภาพักตร์. (2551) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำสำหรับชาวต่างชาติ สารนิพนธ์ ศศ.ม.(การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา.

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย(1)เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำสำหรับชาวต่างชาติ (2) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำของชาวต่างชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชาวต่างชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน จำนวน 10 คน ได้มาโดยครูผู้สอนคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความบกพร่องในการออกเสียงควบกล้ำ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำสำหรับชาวต่างชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกแต่ละชุดตามเกณฑ์ E  และค่า t – test แบบ Dependent

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำสำหรับชาวต่างชาติ มีค่าประสิทธิภาพ ระหว่าง 54.55 – 86.77 แสดงว่าแบบฝึกชุดนี้มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านออกเสียงควบกล้ำได้ถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น
  2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงควบกล้ำของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบฝึกดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     


 

แนะนำเมื่อ 25พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,141,716 ครั้ง