แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางสติปัญญาระดับเรียนได้โดยวิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ

อธิษฐาน พุ่มพวง.(2551) นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้โดยวิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ กลุ่มตัวอย่างเป็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ อายุ 10-15 ปี และไม่มีความพิการซ้ำซ้อน กำลังเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 งโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก ใช้เวลาทดลอง จำนวน 30 วัน วันละ 20 นาที รวม 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุดการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคำ ผลวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านคำหลังจากสอนด้วยวิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ อยู่ในระดับดี 2. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนในการอ่านหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอ่านโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อธิษฐาน พุ่มพวง.(2551) การศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้โดยวิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะกรรมการควบคุม ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน.

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านคำ ของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ หลังจากใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ และเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน ของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ก่อนและหลัง การสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ อายุ 10-15 ปี และไม่มีความพิการซ้ำซ้อน กำลังเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ต. มะขามสูง อ. เมือง จ. พิษณุโลก เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 8 คน ใช้เวลาทดลอง จำนวน 30 วัน วันละ 20 นาที รวม 30 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุดการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านคำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ มีความสามารถในการอ่านคำ หลังจากสอนด้วยวิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ อยู่ในระดับดี
  2. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ มีคะแนนในการอ่านหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอ่านโดยวิธีการสอนอ่านเป็นคำจากหนังสือภาพป๊อบอั้พ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


     
แนะนำเมื่อ 25พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,486 ครั้ง