แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาความสามารถการเขียนประโยค ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงชั้นเรียนที่ 1 โดยใช้วงล้อคำศัพท์

อดิเทพ เมฆเมืองทอง (2551).   นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาความสามารถการเขียนประโยคของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงชั้นเรียนที่ 1 โดยใช้วงล้อคำศัพท์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระหว่างก่อนและหลังการสอนโดยใช้วงล้อคำศัพท์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงชั้นเรียนที่ 1 ซึ่งเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดสุโขทัย มีอายุระหว่าง 7 – 14 ปี และไม่มีความพิการซ้ำซ้อน มีระดับการได้ยินตั้งแต่ 91 เดซิเบลขึ้นไป จำนวน 8 คน ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544  ผลวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนประโยคของกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียน โดยใช้วงล้อคำศัพท์อยู่ในระดับดี และสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อดิเทพ เมฆเมืองทอง (2551).  การศึกษาความสามารถการเขียนประโยค ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับช่วงชั้นเรียนที่ 1 โดยใช้วงล้อคำศัพท์ . ปริญญานิพนธ์กศ.ม (การศึกษาพิเศษ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.คณะกรรมการควบคุม: ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู, ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ.

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการสอนโดยใช้วงล้อคำศัพท์และ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระหว่างก่อนและหลังการสอนโดยใช้วงล้อคำศัพท์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในช่วงชั้นเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ซึ่งเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดสุโขทัย มีอายุระหว่าง 7 – 14 ปี และไม่มีความพิการซ้ำซ้อน มีระดับการได้ยินตั้งแต่ 91 เดซิเบลขึ้นไป จำนวน 8 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ วงล้อคำศัพท์ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการเขียนประโยค ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยกระทำในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยใช้เนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยระดับช่วงชั้นที่ 1 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2544 โดยมีรายละเอียดกับเนื้อหาดังนี้

  1. คำและความหมายของคำ
  2. คำนาม
  3. คำกริยา
  4. ประโยคและโครงสร้างของประโยค
  5. ลักษณะของประโยค 2 ส่วน
  6. ลักษณะของประโยค 3 ส่วน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ วงล้อคำศัพท์ แผนการสอน และ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนประโยค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และประเมินระดับความสามารถในการเขียนประโยคก่อนและหลังการสอน
โดยวิธีการทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

ผลการศึกษา พบว่า

  1. ความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการเรียน โดยใช้วงล้อคำศัพท์อยู่ในระดับดี
  2. ความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการเรียน โดยใช้วงล้อคำศัพท์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แนะนำเมื่อ 25พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,041,369 ครั้ง