แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2.

ฐิติพร  มะเดื่อชุมพร  (2550)  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ของโรงเรียนในตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนพล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นครราชสีมา เขต 5 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  จำนวนกลุ่มละ 1 ห้องเรียน  หรือ 27 คน ผลการวิจัยพบว่า  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.36/ 89.44  2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เท่ากับ 0.6095 แสดงว่านักเรียนมีความพร้อมด้านการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.95 3. กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความพร้อมด้านการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  4. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ในระดับมาก

ฐิติพร  มะเดื่อชุมพร.  (2550).  การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน). มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  นาคุณทรง.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2548 ของโรงเรียนในตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนพล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นครราชสีมา เขต 5 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) ดังนี้  กลุ่มทดลอง  ได้แก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านโนนเมือง  จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน 27 คน  กลุ่มควบคุม  ได้แก่  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านคลองแข  จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวน 28 คน  ซึ่งกลุ่มทดลองเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  กลุ่มควบคุมเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบปกติ  ใช้เวลาทดลอง 4 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วัน  วันละ 20 นาที  รวมทดลองทั้งสิ้น 10 ครั้ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  แผนการจัดประสบการณ์แบบปกติ  แบบทดสอบความพร้อมด้านการอ่านและแบบวัดความพึงพอใจ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาประสิทธิภาพค่าดัชนีประสิทธิผลทดสอบความแตกต่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test และ One - Way ANCOVA

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.36/ 89.44
  2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เท่ากับ 0.6095 แสดงว่านักเรียนมีความพร้อมด้านการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.95
  3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองและนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบปกติมมีความพร้อมด้านการอ่านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  4. มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป  การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อตรียมความพร้อมด้านการอ่านโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ  บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้

แนะนำเมื่อ 24พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,487 ครั้ง