แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง

ชีวัน  บุญตั๋น (2546) นักศึกษาปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการวิจัยเรื่องการใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6  ที่กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน (อ 025)  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 18 คน  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่ใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและมองเห็นคุณค่าในตนเองหลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง

ชีวัน  บุญตั๋น.  (2546).  การใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเอง.  วิทยานิพนธ์ (การสอนภาษาอังกฤษ). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : รองศาตราจารย์วิไลพร  ธนสุวรรณ, รองศาสตราจารย์นันทิยา  แสงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  เพ็ญกิ่งกาญจน์.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการมองเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6  ที่กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน (อ 025)  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 18 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการสอนที่ใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  จำนวน 6 แผน  แบบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ  และแบบวัดการมองเห็นคุณค่าในตนเอง  ทำการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

  • 1.  นักเรียนที่ใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง
  • 2.  นักเรียนที่ใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  มองเห็นคุณค่าในตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
แนะนำเมื่อ 20พ.ค. 54
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 6,364,520 ครั้ง