แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : สถานภาพและการเติบโตของหนังสือแปลในประเทศไทยและผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย

 

สุชาดา งามวัฒนจินดา (2542) นิสิตปริญญาโท  คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการหนังสือพิมพ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ทำการวิจัยเรื่อง สถานภาพและการเติบโตของหนังสือแปลในประเทศไทยและผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อ่านที่อ่านหรือซื้อหนังสือแปลในร้านหนังสือเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน  ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำหนังสือแปลในประเทศไทยคือ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ,การติดต่อลิขสิทธิ์, ต้นทุนการผลิต, คุณภาพของนักแปล, ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ และสภาพเศรษฐกิจแนวโน้มในอนาคตของหนังสือแปลในประเทศไทยนั้นมีอัตราที่เติบโตขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการแปลของผู้แปล, คุณภาพของหนังสือต่างประเทศ, คุณภาพของหนังสือไทย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้อ่านผลกระทบของหนังสือแปลที่มีต่อสังคมไทย ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องของหนังสือแปลและวิจารณญาณของผู้อ่าน และความรู้เท่าทันของการครอบงำทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ 

สุชาดา งามวัฒนจินดา.  (2542).  สถานภาพและการเติบโตของหนังสือแปลในประเทศไทยและผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย.  วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:รศ.รจิตลักษณ์ แสงอุไร.

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อหนังสือแปลของผู้อ่าน  กลุ่มตัวอย่างที่อ่านหรือซื้อหนังสือแปลในร้านหนังสือเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ศึกษาถึงนโยบายและการจัดทำหนังสือแปลของสำนักพิมพ์เอกชน จำนวน 5 แห่ง และองค์กรภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง ศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดทำ แนวโน้มในอนาคต ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการจัดทำหนังสือแปลในประเทศไทย และผลกระทบที่หนังสือแปลมีต่อสังคมไทย 

 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อ่านหรือซื้อหนังสือแปลนิยมซื้อหนังสือแปลที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา, เรื่องสั้น ส่วนประเภทของหนังสือแปลที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อคือ นวนิยายแปล,สารคดี โดยกลุ่มตัวอย่างจะพิจารณาคุณภาพของหนังสือแปลก่อนตัดสินใจซื้อโดยดูจาก เนื้อเรื่องที่ตรงตามความสนใจและมีภาษาแปลที่เข้าใจง่าย ส่วนประกอบของหนังสือแปลที่มีผลทำให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อคือ เนื้อหา, ชื่อเรื่อง และราคา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือแปลคือ หนังสือได้รับรางวัลหรือเป็น Best-sellers (ติดอันดับขายดี) และจากคำแนะนำของบุคคลอื่น เช่น เพื่อน อาจารย์ พนักงานขาย สำหรับเหตุผลในการตัดสินใจซื้อคือ เนื้อหาดีมีคุณประโยชน์ และเพื่อให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน และเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป หลังจากอ่านจบแล้วกลุ่มตัวอย่างนิยมนำหนังสือแปลไปบริจาคและเก็บไว้เฉยๆ

 

 สำหรับนโยบายในการจัดทำหนังสือแปลของสำนักพิมพ์เอกชนและองค์กรภาครัฐนั้น มีความแตกต่างกันในเชิงธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกแนวหนังสือเพื่อนำมาแปล โดยสำนักพิมพ์เอกชนจะเน้นความต้องการของตลาด ส่วนองค์กรภาครัฐจะเน้นในด้านการศึกษาของคนในประเทศนโยบายอื่นๆ ที่แตกต่างกันขององค์กรทั้ง 2 ประเภทคือ การตรวจสอบงานแปล, การจัดจำหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำหนังสือแปลในประเทศไทยคือ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ,การติดต่อลิขสิทธิ์, ต้นทุนการผลิต, คุณภาพของนักแปล, ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ และสภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มในอนาคตของหนังสือแปลในประเทศไทยนั้นมีอัตราที่เติบโตขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพในการแปลของผู้แปล, คุณภาพของหนังสือต่างประเทศ, คุณภาพของหนังสือไทย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้อ่าน การส่งเสริมหนังสือแปลในประเทศไทย คือ พัฒนาคุณภาพของนักแปลและการจัดทำหนังสือแปล,พัฒนาการศึกษาและนิสัยรักการอ่าน และปลูกฝังความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคนในประเทศ,สร้างระบบและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือแปล ผลกระทบของหนังสือแปลที่มีต่อสังคมไทย ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องของหนังสือแปลและวิจารณญาณของผู้อ่าน และความรู้เท่าทันของการครอบงำทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ 

แนะนำเมื่อ 05ก.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,143,521 ครั้ง