แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การวิเคราะห์หนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น

 

วันเพ็ญ สุวรรณารี (2542) นิสิตปริญญาโท  คณะอักษรศาสตร์  สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ทำการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์หนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นจำนวน 343เรื่อง  ผลการวิจัยพบว่า  เนื้อหาของหนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่พบมากที่สุด คือ เนื้อหาด้านสังคมศึกษา  การนำเสนอเรื่องที่ใช้มากที่สุด คือ การอธิบายและการบรรยาย ในด้านการจัดรูปเล่ม พบว่า โครงสร้างของหนังสือที่พบมากที่สุด คือคำนำ ส่วนเครื่องช่วยในการอ่านที่พบมากที่สุด คือ แผนที่ ในด้านรูปเล่มของหนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีขนาด 14.6x21 ซม. 16 หน้ายกเล็ก มีจำนวนหน้าระหว่าง 51-100 หน้าปกเป็นปกอ่อนอาบมัน ขนาดของตัวอักษรใช้ขนาด 16 พ้อยท์ และภาพประกอบที่ใช้มากที่สุด คือภาพถ่ายสีขาว-ดำ

 

วันเพ็ญ สุวรรณารี.  (2542).  การวิเคราะห์หนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น.วิทยานิพนธ์ อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สุพรรณี วราทร.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นภาษาไทยที่จัดพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2530-พ.ศ.2540 ในด้านเนื้อหา การนำเสนอเรื่อง การจัดรูปแบบและรูปเล่ม โดยใช้แบบวิเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นจำนวน 343 ชื่อเรื่อง 

 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้แต่งและผู้จัดทำภาพประกอบหนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น เป็นบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตผลงานคนละ 1 เรื่อง ผู้จัดพิมพ์หนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นเกือบทั้งหมดเป็นผู้จัดพิมพ์ภาคเอกชน และผู้จัดพิมพ์ส่วนใหญ่ผลิตผลงานแห่งละ 1 เล่ม สถานที่พิมพ์ทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื้อหาของหนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่พบมากที่สุด คือ เนื้อหาด้านสังคมศึกษาการนำเสนอเรื่องที่ใช้มากที่สุด คือ การอธิบายและการบรรยาย ในด้านการจัดรูปเล่ม ซึ่งได้แก่โครงสร้างของหนังสือและเครื่องช่วยในการอ่าน พบว่า โครงสร้างของหนังสือที่พบมากที่สุด คือคำนำ ส่วนเครื่องช่วยในการอ่านที่พบมากที่สุด คือ แผนที่ ในด้านรูปเล่มของหนังสือสารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่มีขนาด 14.6x21 ซม. 16 หน้ายกเล็ก มีจำนวนหน้าระหว่าง 51-100 หน้าปกเป็นปกอ่อนอาบมัน ขนาดของตัวอักษรใช้ขนาด 16 พ้อยท์ และภาพประกอบที่ใช้มากที่สุด คือภาพถ่ายสีขาว-ดำ 

 

 

แนะนำเมื่อ 03ก.ย. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 7,143,520 ครั้ง