แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11

ยุพยง เทพาอภิรักษ์ (2537) นิสิตปริญญาโท  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา11 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,080 คน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 11 จำนวน 12 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่ามัชฌิมเลขคณิตความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 75 

ยุพยง เทพาอภิรักษ์.  (2537).  การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา11.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:รศ.สายใจ อินทรัมพรรย์.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้าใจในการ อ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขตการศึกษา 11 ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ พิเศษและใหญ่ กลาง และเล็ก ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,080 คน ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษา 11 จำนวน 12 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขาดใหญ่พิเศษและใหญ่ 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 6 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยซึ่งผู้วิจัยสร้างและนำไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นตัวอย่างประชากรด้วยตนเอง แล้วนำคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่ามัชฌิมเลขคณิตความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 75
 2. ค่ามัชฌิมเลขคณิตของแต่ละระดับของความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนแต่ละชั้นมีดังนี้ 

  • 2.1 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 16.21, 13.90 และ 11.96 ตามลำดับ
  • 2.2 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 1.75, 15.36 และ 13.57 ตามลำดับ
  • ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 18.24, 16.20 และ 14.39 ตามลำดับ
 3. ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนในโรงเรียนแต่ละขนาด มีดังนี้

  • 3.1 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและใหญ่ ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 18.24, 15.95 และ 14.19
  • 3.2 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 17.64, 15.42 และ 13.36 ตามลำดับ
  • 3.3 ค่ามัชฌิมเลขคณิตของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับที่ 1-3 มีค่าเท่ากับ 16.07, 13.82 และ 11.78 ตามลำดับ
แนะนำเมื่อ 21ส.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,435 ครั้ง