แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน Reading Culture Promotion Program

เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา

บทความงานวิจัย

หมวดหมู่

งานวิจัย : การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของการออกเสียง"ร" และ"ล" ในภาษาไทย

พัสวี จริตธรรม  (2538) นิสิตปริญญาโท  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของการออกเสียง"ร" และ"ล" ในภาษาไทย  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน ครู 12 คน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 คน ผลการวิจัยได้เกณฑ์การประเมิน ความถูกต้องของการออกเสียง "ร" และ "ล" ซึ่งมีการปรากฎ 4 ลักษณะ แต่ละลักษณะมีการออกเสียงได้ 5 แบบ  มีมาตรฐานสำหรับการประเมินในการอ่านออกเสียง การสัมภาษณ์ และรวมการอ่านและการสัมภาษณ์ เท่ากับคะแนนร้อยละ 77, 47 และ 79เกณฑ์ที่พัฒนามีความตรงเชิงเนื้อหา มีความตรงเชิงจำแนกสูงสำหรับ การอ่าน และต่ำสำหรับการสัมภาษณ์ 

พัสวี จริตธรรม.  (2538).  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความถูกต้องของการออกเสียง"ร" และ"ล" ในภาษาไทย.  วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  อาจารย์ที่ปรึกษา:ผศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย, ผศ ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน.

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์การประเมินการออกเสียง "ร" และ "ล" ในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน ครู 12 คน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 คน เครื่องมือสำหรับการวิจัย ได้แก่ แถบบันทึกเสียงการออกเสียง บทความ บทสัมภาษณ์ และแบบพิจารณาเกณฑ์ เกณฑ์ที่พัฒนาประกอบด้วย ลักษณะการปฏิบัติงานที่เป็นเป้าหมาย เกณฑ์การปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน และมาตรฐาน การกำหนดมาตรฐาน ใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความตรงเชิงจำแนก ใช้วิธีโนนกรุ๊ป และด้านความเที่ยงใช้วิธีการหาความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน

 

ผลการวิจัยได้เกณฑ์การประเมิน ความถูกต้องของการออกเสียง "ร" และ "ล" ซึ่งมีการปรากฎ 4 ลักษณะ แต่ละ ลักษณะมีการออกเสียงได้ 5 แบบ มีมาตรฐานสำหรับการประเมินในการอ่านออกเสียง การสัมภาษณ์ และรวมการอ่านและการสัมภาษณ์ เท่ากับคะแนนร้อยละ 77, 47 และ 79 เกณฑ์ที่พัฒนามีความตรงเชิงเนื้อหา มีความตรงเชิงจำแนกสูงสำหรับ การอ่าน และต่ำสำหรับการสัมภาษณ์ ความเที่ยงวัดจากผู้ประเมินทุกคนเท่ากับ .889, .92 และ .95 สำหรับการประเมินการอ่านการสัมภาษณ์ ความเที่ยงวัด จากผู้ประเมินทุกคนเท่ากับ .89, .92 และ .95 สำหรับการประเมินการอ่าน การสัมภาษณ์และรวมการอ่านและการสัมภาษณ์ ตามลำดับ

แนะนำเมื่อ 08ส.ค. 55
0ความคิดเห็น
Share

แสดงความคิดเห็น

 

 

กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 

 

จำนวนการเข้าชม: 5,242,489 ครั้ง